بخش سیزدهم – ثبت فاکتور فروش

این فرم جهت ثبت فاکتور فروش استفاده می‌شود.

انتخاب فرم سند فروش از منوی فروش بازرگانی:

پس از باز شدن فرم سند فروش، دکمه جدید را برای ثبت سند می‌زنیم سپس مراحل ذیل را طی می‌نماییم.

 1. به صورت پیش‌فرض زمان و تاریخ جاری مشاهده می‌شود که قابل ویرایش توسط کاربر می‌باشد.


این فرم جهت ثبت فاکتور فروش استفاده می‌شود.

انتخاب فرم سند فروش از منوی فروش بازرگانی:

پس از باز شدن فرم سند فروش، دکمه جدید را برای ثبت سند می زنیم سپس مراحل ذیل را طی می نماییم:

 1. به صورت پیش فرض زمان و تاریخ جاری مشاهده می‌شود که قابل ویرایش توسط کاربر می‌باشد.
 2. انتخاب طرف حساب که قبلا در منوی تعاریف عمومی فرم طرف حساب توسط کاربر ایجاد شده است.
 3. انتخاب لیست قیمت که قبلا در منوی فروش بازرگانی فرم لیست قیمت تعریف و در فرم طرف حساب برای شخص تعیین شده است.
 4. انتخاب لیست تخفیف که قبلا در منوی فروش بازرگانی فرم لیست تخفیفات تعریف شده است.
 5. درحالت تک انباره، انبار به صورت پیش‌فرض مشاهده می‌شود؛ درصورت چند انباره بودن انبار مورد نظر را انتخاب کنید.
 6. در فیلد نام صندوق، به صورت پیش فرض صندوق اصلی مشاهده می‌شود؛ در غیراین صورت صندوق‌هایی که درفرم خزانه تعریف کرده اید انتخاب کنید.
 7. انتخاب شناسه کالا که قبلا در فرم تعریف کالا ایجاد شده است.
 8. بعد از واردکردن مقدار، گزینه اضافه به لیست را انتخاب و کالاهای بعدی را به همین ترتیب ثبت نمایید.
 9. مرحله ی بعد از ثبت کالا، ثبت سند فروش به دو روش نقدی و ثبت با تسویه می‌باشد.
 10. بعد از ثبت سند، اطلاعات فاکتور در سمت چپ فرم درتب اطلاعات سند قابل مشاهده می‌باشد؛ برای ویرایش و مشاهده فاکتورهای ثبت شده قبلی ازتب لیست اسناد استفاده نمایید.

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش آقای اشرفی