بخش دهم – انواع هزینه ها در خزانه داری

برای تعریف هزینه ها و درآمدها باید از فرم انواع هزینه و انواع درآمد استفاده نمایید.

انتخاب فرم انواع هزینه از منوی خزانه داری:

پس از باز شدن فرم و انتخاب دکمه جدید و ثبت اطلاعات، به اینصورت که با انتخاب حساب کل حساب هزینه در سطح معین با نام هزینه ای که شما وارد می نمائید تعریف می‌شود.