بخش بیست و پنجم- حقوق و دستمزد

بخش بیست و پنجم- حقوق و دستمزد

1396/04/18


 
حقوق و دستمزد
فرم کارگاهها :

فرم کارگاهها برای تعریف کارگاههای موجود در شرکت استفاده میشود.

جهت تعریف کارگاه مراحل زیر را انجام دهید:


در بخش حقوق و دستمزد فرم کارگاهها را انتخاب کنید.

آیکن "جدید" را کلیک و اطلاعات کارگاه را وارد و تایید کنید. از گزینه حذف برای حذف کارگاه و گزینه ویرایش نیز برای تصحیح و ویرایش کارگاههای موجود میتوانید استفاده کنید.
حقوق و دستمزد
فرم محل های خدمت:
فرم محلهای خدمت  برای تعریف مکان‌هایی که شرکت وجود دارد استفاده میشود.
جهت تعریف محل خدمت مراحل زیر را انجام دهید
در بخش حقوق و دستمزد فرم محل خدمت را انتخاب کنید.
حقوق و دستمزد
آیکن "جدید" را کلیک و اطلاعات محل خدمت را وارد و تایید کنید. از گزینه حذف برای حذف محل خدمت و گزینه ویرایش نیز برای تصحیح و ویرایش محلهای خدمت موجود میتوانید استفاده کنید.
حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
حقوق و دستمزد
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
مقالات مرتبط