بخش بیست و سوم - حقوق و دستمزد

تاریخ انتشار: 1396/04/18

فرم کارگاهها : فرم کارگاهها برای تعریف کارگاههای موجود در شرکت استفاده میشود.

جهت تعریف کارگاه مراحل زیر را انجام دهید:

در بخش حقوق و دستمزد فرم کارگاهها را انتخاب کنید.

آیکن "جدید" را کلیک و اطلاعات کارگاه را وارد و تایید کنید. از گزینه حذف برای حذف کارگاه و گزینه ویرایش نیز برای تصحیح و ویرایش کارگاههای موجود میتوانید استفاده کنید.

حقوق و دستمزد

فرم محل های خدمت:

فرم محلهای خدمت  برای تعریف مکان‌هایی که شرکت وجود دارد استفاده میشود.

جهت تعریف محل خدمت مراحل زیر را انجام دهید

در بخش حقوق و دستمزد فرم محل خدمت را انتخاب کنید.

حقوق و دستمزد

آیکن "جدید" را کلیک و اطلاعات محل خدمت را وارد و تایید کنید. از گزینه حذف برای حذف محل خدمت و گزینه ویرایش نیز برای تصحیح و ویرایش محلهای خدمت موجود میتوانید استفاده کنید.

حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
حقوق و دستمزد
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری