صدور فیش حقوقی

بخش بیست و هفتم- فرم صدور فیش حقوقی

فرم صدور فیش حقوقی  برای محاسبه و صدور فیش حقوقی کارمندان استفاده می‌شود.
جهت صدور فیش حقوقی کارمندان مراحل زیر را انجام دهید.


در بخش حقوق و دستمزد فرم صدور فیش حقوقی را انتخاب کنید.

صدور فیش حقوقی

از جدول سمت راست کارمندان را انتخاب کرده و گزینه محاسبه انتخاب شده ها یا محاسبه همه را میزنیم.

صدور فیش حقوقی