حسابداران

اهمیت وجود حسابداران

ابتدا می پردازیم به شرح کار حسابداران : تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و تهیه گزارش های مالی برای تعیین یا نگهداری دارایی ها، بدهی ها، سود و زیان، بدهی مالیاتی یا سایر فعالیت های مالی درون یک سازمان.

حسابداران چه کاری انجام می دهند؟

 • آماده سازی، بررسی و یا تجزیه و تحلیل سوابق حسابداری، صورتهای مالی، و یا سایر گزارش های مالی برای ارزیابی صحت، کامل بودن و انطباق با استانداردهای گزارشگیری و رویه های مربوطه.
 • توسعه، پیاده سازی، اصلاح و ضبط سیستم های حسابداری، استفاده از فناوری رایانه فعلی.
 • گزارش به مدیریت در مورد امور مالی استقرار.
 • ایجاد جداول حساب ها و اختصاص دادن مطالب به حساب های مناسب.
 • تجزیه و تحلیل عملیات تجاری، روند هزینه ها، درآمد، تعهدات مالی، و تعهدات به درآمد و هزینه های آینده و یا ارائه مشاوره.
 • عملیات نظرسنجی برای تعیین نیازهای حسابداری ، توسعه و یا حفظ راه حل برای مشکلات تجاری و مالی.
 • توسعه، نگهداری و تجزیه و تحلیل بودجه، تهیه گزارش های دوره ای که هزینه های بودجه را با هزینه واقعی مقایسه می کنند.
 • فرم ها و راهنماها را برای پرسنل حسابداری آماده کرده و فعالیت های کاری خود را هدایت می کنند.
 • محاسبه مالیات بدهی و تهیه صورتحساب های مالیاتی، اطمینان از اتمام پرداخت، گزارش دهی یا سایر شرایط مالیاتی.
 • مدیریت در مورد مسائلی مانند استفاده از منابع، استراتژی های مالیاتی و پیش فرض، پیش بینی های بودجه
 • ارزیابی و موجودی ملک و تجهیزات واقعی، توضیحات ارزش و محل اموال را ثبت می کنند.
 • ارائه خدمات داخلی و خارجی حسابرسی برای شرکت ها یا افراد.
 • مشتریان را در زمینه هایی مانند جبران خسارت، مزایای مراقبت های بهداشتی کارکنان، طراحی سیستم های حسابداری یا پردازش داده ها یا طرح های مالیاتی و بلند مدت مشاوره می دهند.
 • نگهداری یا بررسی سوابق آژانس های دولتی.

برای حسابداران چه فعالیت های کاری مهم تر است؟

تعامل با کامپیوترها – استفاده از رایانه و سیستم های کامپیوتری (از جمله سخت افزار و نرم افزار) برای برنامه ریزی، نوشتن نرم افزار حسابداری، تنظیم توابع، وارد کردن داده ها یا پردازش اطلاعات.   

پردازش اطلاعات- کامپایل، برنامه نویسی، طبقه بندی، محاسبه، جدول بندی، حسابرسی یا تایید اطلاعات یا داده ها.

دریافت اطلاعات – مشاهده، دریافت و در غیر این صورت به دست آوردن اطلاعات از همه منابع مربوطه.   

ارزیابی اطلاعات برای تعیین سازگاری با استانداردها – استفاده از اطلاعات مربوطه و قضاوت فردی برای تعیین اینکه آیا حوادث یا فرایندها مطابق با قوانین، مقررات و استانداردها است.

سازماندهی، برنامه ریزی و اولویت بندی کار – ایجاد اهداف خاص و برنامه های اولویت بندی، سازماندهی و انجام کار خود را.

تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات – شناسایی اصول، دلایل و یا واقعیت های اطلاعات، از طریق تجزیه اطلاعات یا داده ها به قطعات جداگانه.

به روز رسانی و استفاده از دانش مرتبط – نگه داشتن به روز رسانی فنی و استفاده از دانش جدید مرتبط  با کار شما.

تصمیم گیری و حل مشکلات – تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکلات.

برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان – برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان، نشان دادن سازمان به مشتریان، مردم، دولت و دیگر منابع خارجی. این اطلاعات را می توان به صورت شخصی، به صورت کتبی یا از طریق تلفن یا پست الکترونیکی رد و بدل کرد.

انجام فعالیت های اداری – انجام کارهای روزمره اداری مثل نگهداری فایل های اطلاعاتی و پردازش کارهای کاغذی.

هماهنگ سازی کار و فعالیت های دیگران – گرفتن اعضای گروه برای همکاری برای انجام وظایف.

برنامه ریزی کار و فعالیت ها – برنامه ریزی رویدادها، برنامه ها و فعالیت ها، و همچنین کار دیگران.

فکر خلاقانه – توسعه، طراحی و یا ایجاد برنامه های کاربردی جدید، ایده ها، روابط، سیستم ها یا محصولات، از جمله کمک های هنری.

برآورد ویژگی های کیفی محصولات، رویدادها یا اطلاعات – برآورد اندازه ها، فاصله ها و مقادیر؛ یا تعیین زمان، هزینه ها، منابع یا مواد مورد نیاز برای انجام فعالیت کاری.

تیم های در حال توسعه و ساخت و ساز – تشویق و ایجاد اعتماد متقابل، احترام و همکاری در میان اعضای تیم.

قضاوت در مورد کیفیتها، خدمات، یا افراد – ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد.

نظارت و کنترل منابع – نظارت و کنترل منابع و نظارت بر مصرف پول.

ایجاد اهداف و استراتژی ها – ایجاد اهداف بلند مدت و تعیین استراتژی ها و اقدامات برای دستیابی به آنها.

آموزش حسابداری و تدریس سایر موارد – شناسایی نیازهای آموزشی دیگران، ایجاد برنامه های آموزش یا آموزش رسمی یا کلاس های آموزشی، و آموزش و یا آموزش دادن به دیگران.

What Accountants do:

 • Prepare, examine, or analyze accounting records, financial statements, or other financial reports to assess accuracy, completeness, and conformance to reporting and procedural standards.
 • Develop, implement, modify, and document recordkeeping and accounting systems, making use of current computer technology.
 • Report to management regarding the finances of establishment.