وبلاگ اهمیت اقتصاد مقاومتی

اهمیت اقتصاد مقاومتی

1398/09/02

هنگامی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، تصور ما از اقتصاد نوعی اقتصاد اسلامی اسـت کـه ریشه در جهان بینی توحیدی دارد و مقوله های مـادی، معیـشت و معنویـت را در یـک تفـسیر و یـک الگوی خاص دنبال می کند. آنچه که از روایات و آیات ما استنتاج می شود این است که اقتـصاد در مفهـوم اندیـشه اسـلامی یک مفهوم و یک مقوله توازنی ، هم در مقوله مادی و هم در مقوله معیشت است.

در تفکر اسـلامی هر تلاشی برای ایجاد توازن در معیشت امری اقتصادی محـسوب مـی شـود. ایـن تـوازن، قلمروهـای مختلفی دارد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که مبادله در آن وجود دارد و در این مبادله هزینه، منـافع و درآمد وجود دارد. از این رو در تفکر اسلامی اقتصاد برابر اسـت بـا تـوازن در زنـدگی و معیـشت . اقتصاد از این حیث، نوعی بی نیازی است؛ یعنی می بایست به کمک توازن ها نیازها را رفع کنیم.

نخستین مفهوم قابل استنباط از اقتصاد مقاومتی این است که ما درجهانی زندگی کنیم کـه دشـمن درعرصه های مختلف حضوردارد؛ یکی ازاین عرصه ها، فعالیت اقتصادی اسـت. بـه عبـارت دیگـر در یک میدان رقابتی، تعاملی وتخاصمی قرارداریـم کـه مـی بایـست جهـت نیـل بـه اهـداف ایـن فـضا را مدیریت کنیم. ازاین رو وقتی می گوییم اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما مـی خـواهیم از حیثیـت وهویـت خودمان در مقابل دشمن یا رقیب دفاع کنیم و باید هر الزامی را که این مقاومت ودفاع نیـاز دارد، وارد برنامه ریزی و استراتژی های اقتصادی خود کنیم.

 با این تعریف اقتصاد مقاومتی به نظام اقتـصادی ملـت، یا گروه اجتماعی مقاومی اشاره دارد که در راستای احقاق حقوق خود یا پیگیری اهداف سیاسی که از نظرآنها برحق است، مبارزه می کنند. هرچقدر اقتصاد ملت یا گروه اجتماعی مقاوم، به آنها در راسـتای تحقق اهداف مقاومت بیشتر یاری برساند مقاومتی تر است.

قاعدتاً در چنین فضایی هم دشمن بیرونـی وجـود دارد و هـم دشـمن داخلـی و از طـرف دیگـر امکانات بیرونی و داخلی نیز فراهم است . این را اقتصاد مقاومتی می گوییم، یعنی اقتـصادی کـه ایـن نـوع مؤلفه ها را به خوبی می فهمد و جامعه را براساس آن مدیریت می کند. اقتصاد مقاومتی با اقتـصاد اسـلامی بیگانه نیست، بلکه می توان گفت یک نوع مکمل اقتضایی آن است که بـه ضـرورت زمـان فعلـی مـا بازمی گردد و در شرایط فعلی تحریم ضرورت آن دو چندان است.

اقتصاد مقاومتی

علت اهمیت اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی (مقاوم سازی) ، (آسیب زدایی) ، ( خلل گیری )، (ترمیم) ساختارها و نهاد های فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی را نمی توان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک های خارجی اقتصادی یا همان استقلال اقتصادی از شاخصه های بارز اقتصاد مقاومتی است ضعف اقتصاد ایران در وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت راه حل تحریم نفتی را پیش پای غرب قرار می دهد.  نفت که می توانست ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایران شده است و اینجاست که جای خالی اقتصاد مقاومتی احساس می شود. اقتصاد مقاومتی به دنبال پیش بینی مشکلات این چنینی و ارائه ی راه حل لازم می باشد. اقتصاد مقاومتی لازم است در زیربخش های اقتصادی وارد شود، به خصوص در بخش کالاهای استراتژیک وارداتی و صادراتی. . از جمله بخش هایی که اقتصاد مقاومتی می تواند در آن ها وارد شود اقتصاد کشاورزی است. اقتصاد مقاومتی در حوزه ی کشاورزی به معنای تلاش برای حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید محصولات استراتژیک و اساسی جهت کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش بهره وری تا حد امکان، تولید کالاهایی که وابستگی به خارج را هر چه کمتر می کنند و تأمین نهاده های لازم به شکل کامل و در زمانی مناسب است؛ همچنین به موازات این ها باید در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرد.

برای مطالعه ارکان اقتصاد مقاومتی مقاله مربوط به آن را مطالعه نمایید.

جمع بندی و نتیجه گیری

در راستای تعریف اقتصاد مقاومتی، با توجه به شرایط تحریم و فـشار موجـود، اگـر بتوان بهـره وری نیروی کار را افزایش داد یا اینکه نهادهـای تولیـدی بـا جهـاد و از خـود گذشـتگی تـوان تولیـدی را افزایش دهند، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم کرده اند و این خود جنبه ای از اقتصاد مقاومتی است و از طرفی نیز با پیگیری مطالبات مقام معظم رهبـری در رابطـه بـا نام گـذاری 5 سـال گذشـته و اثـرات مثبت آن در اقتصاد، زمینه یک جهش در اقتصاد وجود دارد. ترس از توسعه مردم سالاری اسلامی از دلایل اصلی عملیات های مذکور بود. هرچند پس از 3 دهه شـاهد بهارهای عربی بودیم که خود دلیل جدی برغلبه این تفکردر کشورهای اسلامی است. تحریم هـای اقتـصادی به بهانه های مختلف نیز ریشه در همین نظریه دارد . هدف اصلی تحریم ها، فشار براقتصاد کشور، توسعه بیکاری وتورم و درنهایت ایجاد نارضایتی در جامعه است . درک وتحلیل دقیق از شرایط موجود و بـسیج امکانـات و منابع برای مقابله با این برنامه وظیفه همه کسانی است که به عزت و سربلندی می اندیشند. فراموش نکنیم کـه در شرایط موجود هرتصمیم غیرعقلانی نوعی همیاری ناخواسته با خواسته های دیگران است.

اهمیت اقتصاد مقاومتی
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و
نرم افزار اموال

نرم افزار اموال

نگهداری، مدیریت دقیق اموال و محاسبات استهلاک از جمله مزایای نرم افزار اموال می‌باشد.
بسته نرم افزار تولیدی قیاس

بسته نرم افزار تولیدی قیاس

در یک مجموعه تولیدی مهم‌ترین موضوع مطرح شده محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست
نرم افزار فروش خدمات

نرم افزار فروش خدمات

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرارگرفتن آن در کنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسا