اضافه شدن کنترل ورود و خروج کالا با سری ساخت و تاریخ انقضا در انبار
اضافه شدن کنترل ورود و خروج کالا با سری ساخت و تاریخ انقضا در انبار
1397/04/26


به منظور کنترل بیشتر کالاهای وارد شده به انبارها علاوه بر قواعد کنترل سریالی ورود و خروج که قبلا وجود داشت دو مدل دیگر بر اساس تاریخ انقضا و یا سری ساخت کالاها در فرم تعریف کالا ، بلعکس وضعیت سریال کالا اضافه شده و در نسخه جدید کالا در یکی از 4 مدل مختلف میتواند تنظیم شود:
1. بدون سریال
2. سریال منحصر به فرد
3. سری ساخت
4. تاریخ انقضا

سری ساخت کالا
سریال کالا
ورود و خروج