ارزش افزوده

اضافه شدن محاسبه ی ارزش افزوده در دل قیمت در سیستم فروش بازرگانی

ارزش افزوده در قیمت برخی کالا ها مبلغ در دل قیمت کالاست.  در این صورت به منظور کسرشدن ارزش افزوده از دل قیمت کالا و محاسبه ی آن به صورت مجزا، میتوانید در فرم تعریف کالا، مطابق تصویر، در قسمت ارزش افزوده آیتم ارزش افزوده در داخل قیمت را انتخاب کنید.

در این صورت سیستم روی هر ردیف سند فروش  این کالا پس از درج فی مبلغ ارزش افزوده را از آن کم و در قسمت ارزش افزوده قرار میدهد. همچنین در لیست قیمت گذاری قیمت اعلام شده به فرض وجود ارزش افزوده در دل آن برآورد خواهد شد و موقع درج جمع قیمت را در ستون فی و ارزش افزده لحاظ میکند. برای مثال قیمت یک کالا قیمت 109 ریال اعلام شده که ارزش افزوده ی آن 9 ریال و قیمت کالا مجموعا 100 ریال است که در این صورت یک جا قیمت کالا را 109وارد میکنیم. بسیاری از کالاهایی که برچسب قیمت دارند قیمتشان با ارزش افزوده است.