بازیابی اسناد

اضافه شدن امکان بازیابی اسناد

اضافه شدن قابلیت بازیابی اسناد از سلطل آشغال: امکان بازیابی اسناد سیستم های حسابداری و خرید و فروش که به اشتباه حذف شده باشند، فراهم آمده است.

بدین منظور کافی است از منوی تعاریف عمومی، زیر منوی بازیابی اسناد حذف شده را انتخاب کنید. اسناد حسابداری و خرید و فروش در لیست های متفاوتی قابل مشاهده می باشند. کاربر می تواند سند را از لیست اسناد به طور کامل حذف کند و یا سند را بازیابی کند.