ارتقا فرهنگ مالیاتی

تاریخ انتشار: 1397/08/14

 نکاتی درباره ارتقا فرهنگ مالیاتی

بی تردید مالیات ها منبع اصلی درآمد برای هر کشوری در جهان معاصر هستند. به همین دلیل هر کشوری به طور کلی تلاش می کند تا وضعیت عمومی و کیفیت سیستم مالیاتی خود را بهبود بخشد. عدم پرداخت مالیات، در قالب اجتناب مالیاتی و فرار از مالیات، شایع ترین مشکل مالیات است. با این حال، به طور گسترده ای اعتقاد بر این است که دولت می تواند با تضمین یک نظام مالی کارآمد و همچنین فرهنگ مالیات سالم، بر این مشکل غلبه کند.

به طور کلی دو  روش مالیاتی وجود دارد: مجموعه ای از قوانین مالیاتی دقیق و مدیریت مالیات کارآمد برای اجرای این قوانین است. این نوع روش مالیاتی، جمع آوری مناسب و سریع مالیات را تضمین می کند. اصلاحات مالیاتی نیز عمدتا در اطراف نظام مالیاتی متمرکز می شود، در حالی که نادیده گرفتن جنبه مهم دیگرفرهنگ مالیاتی مشکل ساز می شود. معمولا، در غیاب یک فرهنگ مالیات سالم، حتی یک نظام مالیاتی کارآمد ممکن است با فقدان «اهداف مالیاتی» نیز مواجه شود. بنابراین، برای اینکه نظام مالیاتی موفق شود، باید لزوما با فرهنگ مالیاتی آن سازگار باشد.

فرهنگ مالیاتی، به معنای کلی آن، رفتارهای مالیاتی غالب و قوانین مالیاتی در یک کشور خاص را نشان می دهد. نگرش و رفتار هر دو مالیات دهندگان و جمع آوری مالیات، مبنای اساسی برای فرهنگ مالیات را تشکیل می دهند. استاد آلمانی، دکتر Birger Nerre، فرهنگ مالیاتی را "کل تمام مؤسسات رسمی و غیر رسمی مرتبط با سیستم مالیاتی و اجرای عملی آن، که از لحاظ تاریخی در فرهنگ کشور تعبیه شده است، از جمله وابستگی ها و روابط ایجاد شده توسط تعامل فعلی آنها" تعریف می کند.

فرهنگ مالیاتی

ذهنیت مالیاتی یک پدیده مهم است که اساسا با فرهنگ مالیاتی همراه است. این شامل نگرش و رفتار شهروند پرداخت مالیات در برابر دولت است. این دو جنبه دارد - "روح مالیاتی" و "نظم مالیاتی". روحیه مالیاتی نشان می دهد که سطح تمایل و شور و شوق شهروندان برای پرداخت مالیات در چه حد است. از سوی دیگر، نظم مالیاتی نشان دهنده ظرفیت و آموزش شهروندان است تا اطمینان حاصل شود که قوانین حصول اطمینان از پذیرش مالیات است. بنابراین، صداقت، بازی عادلانه و احساس وظیفه ای که مردم نشان می دهند، همواره به ارتقای فرهنگ مالیاتی سالم کمک می کنند.

مدیر کل اداره مالیات ملی اعلام کرد: "شهروندان امروز ایران بیش از هر زمان دیگری از نتایج متعدد و منافع فراوان پرداخت مالیات در رفاه و ساخت شهرها و روستاها و توسعه زیرساخت های شهری و همچنین ترویج اهداف دولت در زمینه های امنیتی، بهداشت، آموزش و پرورش و تامین مالی امور مالی فعلی کشور است. البته این آشنایی نسبی با موضوع مالیاتی و پیامدهای آن، نتیجه تبدیل برنامه های تولید فرهنگ مالیاتی و همچنین انتقال موثر و به موقع اطلاعات در فواصل مختلف است. امروزه، صرف نظر از تعداد کمی از مردم، همه از اهمیت جداسازی وابستگی اقتصادی به درآمد نفت و استفاده موثر از این سرمایه چند نسلی برای توسعه زیرساخت های کشور و پیشرفت پروژه های مدنی آگاهی دارند. این آگاهی عمومی درباره موقعیت بحرانی رژیم مالیاتی با پیامدهای مختلف از جمله تامین درآمد عمومی کشور، توزیع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی علاوه بر ثبات اقتصادی و حمایت از اقتصاد کشور با منابع سالم و پایدار بدون شک اهمیت زیادی دارد . مهمترین نیاز فعلی کشور، افزایش بهره وری و توانایی رژیم مالیاتی به عنوان مطلوب ترین نوع بودجه هزینه های مالی کشور و اجزای مختلف سیستم است که برای جذب مشارکت مدنیو گسترش عدالت اجتماعی، استفاده مؤثر از ظرفیت های اقتصادی استفاده نشده و حداکثر تأمین هزینه های فعلی کشور به دلیل درآمد حاصل از درآمد داخلی می باشد. به خصوص در سال جاری که طرح جامع مالیات در دستور کار سازمان قرار گرفته است به عنوان اقدام 95 و اصلاح قانون جدید مالیات مستقیم نیز به مرحله اجرایی نزدیک می شود، همبستگی و هماهنگی بین دولت و ملت دو برابر اهمیت است. این در حالی است که اصلاحات کامل و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از پروژه های اصلی اداره مالیات ملی ایران است.

فرهنگ مالیاتی