سیستمهای تحت وب (ERP) برای دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: 1395/12/18

سیستمهای تحت وب (ERP) برای دانشگاه تهران

موضوع حسابداری تعهدی چند سالی است در شرکتهای دولتی پر رنگ شده است و الزامات سازمان برنامه و بودجه برای اجرای آن جدی است که البته هدف گیری قریب به اتفاق سازمانهای دولتی اجرای جزیره ای سیستم حسابداری دولتی است و نه اجرای یک سیستم یکپارچه با مرکزیت حسابداری تعهدی.

از طرفی شرایط خاص دانشگاهها به دلیل وجود ساختارهای هیئت علمی، گستردگی جغرافیایی و... کار آنها را سخت تر از بقیه کرده است و وقتی دانشگاه مذکور بزرگترین و گسترده ترین مرکز علمی کشور یعنی دانشگاه تهران باشد موضوع به یک پروژه ملی تبدیل می‌شود.

سیاق پرچم دار اجرای بزرگترین و با کیفیت ترین نمونه اجرا شده در این حوزه در کشور است و با کمال افتخار اجرای این پروژه را با شرایط ویژه و هدف گیری های جسارت مندانه در دست دارد. برخی از خصوصیتهای اجرای این پروژه به شرح ذیل است:

  • پروژه در سطح کل کشور و با مرکزیت دانشگاه تهران و به شکل تحت وب انجام می‌شود. همه سیستم‌های مالی، لجستیک، منابع انسانی و... دانشگاه تهران در بیش از 130 شعبه از پردیس ارس تا پردیس کیش به شکل یک پارچه، تحت وب و با چندین هزار کاربر آنلاین انجام می‌شود.
  • بیش از 130 شعبه دانشگاه عملکرد مستقل را در دل یکپارچگی با سازمان مرکزی تجربه میکنند. یک دیتابیس برای همه شعبات به همراه داشبوردهای مدیریتی عملکرد کل سازمان برای مدیران در کنار اینکه هر یک از شعبات استقالال عملکرد داشته و داده های خود را جداگانه در اختیار دارند.
  • سیستمها نه به شکل جزیره که به شکل یکپارچه اجرا میشوند. یعنی اسناد مالی مربوط به بورجه از سیستم بودجه پاس داده میشود و اسناد مالی انبار و خزانه و حقوق دستمزد و... از زیر سیستمهای خود.
  • رویکرد ERP بر انجام پروژه حاکم است. یعنی روالهای گردش کار و کارتابل و فلسفه OFFIX_AUTOMATION  سیاق حاکم است و به تدریج با جریان استفاده و توسعه شاهد اجرای مدل موفق ERP  دولتی خواهیم بود.

ERP

  • نکته مهم و خاص : ما با کمال افتخار به اساتید دانشگاهی و کسانی که از ایشان یاد گرفته ایم کار تحویل میدهیم. انتظار عملکرد حرفه ای و قابلیتهای نرم افزاری در سطح اساتید دانشگاه تهران درخواست میشود.
  • سطح بالای فرهنگ سازمانی در دانشگاه تهران اجازه تحویل کار سبک را نمیدهد. دانشگاه تهران در سالهای آتی مثلا نظامهای WORKFLOW محور درخواست خرید کالا و ... را عملیاتی کرده و در حال استفاده است.

 

 

تحت وب (ERP) برای دانشگاه تهران