topic
حسابداری
انبار
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
نمونه پروژه عملی سیمرغ

کدینگ حسابداری بازرگانی

لیست درختی سرفصل های حسابداری بازرگانی

نمونه کدینگ حسابداری بازرگانی پیشنهادی

همانطور که در مقاله " کدینگ حسابداری " به مقوله اینکه کدینگ چیست و چه استفاده ای دارد پرداخته شده است، در این مقاله سعی بر آن شده است تا نمونه کدینگ حسابداری بازرگانی را آماده کنیم. مواردی با توجه به سلیقه، کدینگ حسابداری بازرگانی را تحت تأثیر قرار می دهند.

 

کدینگ حسابداری بازرگانی
گروه کل معین تفصیل شناور مرکز هزینه پروژه
1          
دارایی های جاری   110  موجودی نقد         
  110001 موجودی نقد صندوق  صندوق ها    
         
  110002 موجودی تنخواه گردان کارکنان    
         
  110003 موجودی نقد نزد بانک  بانک ها    
         
  110004 وجوه در راه      
         
 111  سرمایه گذاری های کوتاه مدت        
  111001 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک ها بانک ها    
         
  111002 سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس      
         
  111003 ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری      
         
 112  اسناد دریافتی        
  112001 اسناد و چک های در جریان وصول بانک ها    
         
  112002 اسناد و چک های دریافتنی نزد صندوق صندوق ها    
         
 113  حساب های دریافتنی تجاری        
  113001 حساب های دریافتنی اشخاص حقیقی و  حقوقی    
    کارکنان    
         
  113002 اسناد واخواست شده (چک های برگشتی) صندوق ها    
         
  113003 ذخیره کاهش ارزش دریافتنی های تجاری      
         
 114  سایر حساب های دریافتنی        
  114001 مساعده حقوق کارکنان    
    سهام داران    
         
  114002 وام کارکنان کارکنان    
    سهام داران    
         
  114003 سود سهام دریافتنی اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  114004 جاری کارکنان کارکنان    
         
  114005 جاری شرکاء سهام داران    
         
  114006 سپرده (ودیعه) اجاره اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  114007 سپرده اخذ ضمانتنامه بانکی اشخاص حقیقی و  حقوقی    
    بانک ها    
         
  114008 حساب ها و اسناد دریافتنی غیرتجاری اشخاص حقیقی و  حقوقی    
    کارکنان    
         
  114009 ذخیره کاهش ارزش دریافتنی های غیر تجاری      
         
 115  موجودی مواد و کالا        
  115001 موجودی کالا      
         
  115002 ذخبره کاهش ارزش موجودی های جنسی      
         
  115003 برگشت و تخفیف از خرید کالا (ادواری)      
         
  115004 کالای امانی ما نزد دیگران      
         
 116  سفارشات خارجی        
  116001 بهای اصلی سفارش     پروژه های واردات
         
  116002 هزینه گمرکی     پروژه های واردات
         
  116003 هزینه ترخیص کالا     پروژه های واردات
         
  116004 هزینه باربری     پروژه های واردات
         
  116005 هزینه بیمه سفارش     پروژه های واردات
         
  116006 هزینه ثبت سفارش     پروژه های واردات
         
  116007 قیمت تمام شده کالای وارداتی     پروژه های واردات
         
 117  پیش پرداخت ها        
  117001 پیش پرداخت خرید  اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  117002 سایر پیش پرداخت ها اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  117003 پیش پرداخت بیمه اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  117004 پیش پرداخت مالیات بر درآمد سازمان ها و نهادهای دولتی    
         
 118  دارایی های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش        
  118001 زمین و ساختمان انبار      
گروه کل معین تفصیل شناور مرکز هزینه پروژه
2          
دارایی های غیرجاری   210  دارایی های ثابت مشهود        
  210001 ساختمان ها      
         
  210002 تاسیسات      
         
  210003 ماشین آلات و تجهیزات       
         
  210004 ابزارآلات       
0        
  210005 وسائط نقلیه      
         
  210006 اثاثیه و منصوبات      
         
  210007 زمین      
         
  210008 دارایی های در جریان ساخت      
         
 211  استهلاک انباشته اموال، ماشین آلات و تجهیزات        
  211001 استهلاک انباشته ساختمان ها      
         
  211002 استهلاک انباشته تاسیسات      
         
  211003 استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات       
         
  211004 استهلاک انباشته ابزارآلات      
         
  211005 استهلاک انباشته وسائط نقلیه      
         
  211006 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات      
         
 212  دارایی های نامشهود        
  212001 حق الامتیاز برق      
         
  212002 حق الامتیاز تلفن      
         
  212003 حق الامتیاز گاز      
         
  212004 حق الامتیاز آب      
         
  212005 سرقفلی      
         
  212006 دانش فنی      
         
  212007 نرم افزار ها      
         
  212008 استهلاک انباشته نرم افزار      
         
 213  سرمایه گذاری در املاک        
  213001 سرمایه گذاری در املاک      
         
 214  سرمایه گذاری های بلندمدت        
  214001 سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اشخاص حقیقی و  حقوقی    
  214002 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
 
   
         
  214003 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بانکی بانک ها    
         
 215  سایر دارایی ها        
  215001 وجوه بانکی مسدود شده بانک ها    
         
  215002 سپرده نزد صندوق دادگستری سازمان ها و نهادهای دولتی    
         
  215003 سایر دارایی ها      
         
  215004 هزینه های انتقالی به دوره های آتی      
         
 216  حساب های دریافتنی بلندمدت        
  216001 اسناد دریافتنی تجاری بلندمدت صندوق ها    
         
  216002 حساب های دریافتنی تجاری بلندمدت اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  216003 اسناد دریافتنی غیرتجاری بلندمدت صندوق ها    
         
  216004 حساب های دریافتنی غیرتجاری بلندمدت اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  216005 ذخیره کاهش ارزش دریافتنی ها      
گروه کل معین تفصیل شناور مرکز هزینه پروژه
3          
بدهی های جاری   310  مالیات عملکرد پرداختنی        
  310001 مالیات پرداختنی سال 1401 سازمان ها و نهادهای دولتی    
         
  310002 مالیات پرداختنی سال 1402 سازمان ها و نهادهای دولتی    
         
 311  پرداختنی های تجاری        
  311001 حساب های پرداختنی اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  311002 اسناد پرداختنی بانک ها    
         
  311003 حساب معلق خرید اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
 312  پرداختنی های غیرتجاری        
  312001 ذخیره هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده      
         
  312002 مالیات حقوق و دستمزد کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی    
         
  312003 مالیات تکلیفی اشخاص ثالث سازمان ها و نهادهای دولتی    
         
  312004 حق بیمه پرداختنی سازمان ها و نهادهای دولتی    
         
  312005 مالیات و عوارض بر ارزش افزوده      
         
  312007 سایر حساب های پرداختنی اشخاص حقیقی و  حقوقی    
    کارکنان    
         
  312008 حقوق و دستمزد پرداختنی کارکنان    
         
  312009 جاری شرکاء/سهام داران سهام داران    
         
  312010 عیدی و پاداش پرداختنی کارکنان    
    سهام داران    
         
  312011 سپرده های دریافتی از دیگران اشخاص حقیقی و  حقوقی    
    کارکنان    
         
  312012 پورسانت فروش پرداختنی اشخاص حقیقی و  حقوقی    
    کارکنان    
         
  312013 رند حقوق کارکنان    
         
 313  پیش دریافت ها        
  313001 پیش دریافت فروش اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  313002 سایر پیش دریافت ها اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  313003 پیش دریافت از نمایندگی های فروش اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
 314  سود سهام پرداختنی        
  314001 سود سهام مصوب مجمع عمومی سال 1401      
         
  314002 سود سهام مصوب مجمع عمومی سال 1402      
 315  تسهیلات مالی جاری        
  315001 تسهیلات دریافتی از بانک ها بانک ها    
         
  315002 تسهیلات دریافتی از اشخاص اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  315003 انتشار اوراق مشارکت با نرخ %20 اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  315004 اوراق خرید دین (تنزیل اسناد دریافتنی)      
         
  315005 تعهدات اجاره سرمایه ای      
         
 316  ذخایر        
  316001 ذخیره تضمین محصولات      
         
  316002 ذخیره قراردادهای زیان بار      
         
  316003 سایر ذخایر      
         
 317  بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش        
    317001 بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش      
گروه کل معین تفصیل شناور مرکز هزینه پروژه
4          
بدهی های غیرجاری   410  اسناد پرداختنی بلندمدت        
  410001 اسناد پرداختنی بلندمدت بانک ها    
         
 411  حساب های پرداختنی بلندمدت        
  411001 حساب های پرداختنی بلندمدت اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
 412  تسهیلات مالی بلندمدت        
  412001 تسهیلات دریافتی از بانک بانک ها    
         
  412002 انتشار اوراق مشارکت بلندمدت با نرخ %20
 
   
         
 413  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان        
  413001 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان کارکنان    
گروه کل معین تفصیل شناور مرکز هزینه پروژه
5          
حقوق صاحبان سهام   510  سرمایه        
  510001 سرمایه ثبت شده سهام داران    
         
 511  اندوخته قانونی        
  511001 اندوخته قانونی
 
   
         
 512  افزایش سرمایه در جریان        
  512001 افزایش سرمایه از محل مطالبات سهام داران سهام داران    
         
  512002 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام داران سهام داران    
         
 513  سود (زیان) انباشته        
  513001 سود (زیان) انباشته      
         
  513002 تعدیلات سنواتی طی دوره      
         
 514  سایر اندوخته ها        
  514001 اندوخته احتیاطی سرمایه      
         
  514002 اندوخته طرح توسعه      
         
 515  عملکرد سود و زیان        
  515001 حساب سود و زیان جاری      
         
  515002 سود و زیان ناشی از تسعیر ارز      
         
  515003 حساب عملکرد فروش      
         
  515004 حساب عملکرد خدمات کارمزدی      
         
 516  صرف سهام و صرف سهام خزانه        
  516001 صرف سهام افزایش سرمایه 1401      
         
  516002 صرف سهام افزایش سرمایه 1402      
         
 517  مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها        
  517001 ساختمان های مازاد ارزیابی      
         
  517002 ماشین آلات و تجهیزات مازاد      
         
 518  تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی        
  518001 تفاوت تسعیر ارز عملیت خارجی در کشور...      
         
 519  سهام خزانه        
  519001 سهام خزانه      
گروه کل معین تفصیل شناور مرکز هزینه پروژه
6          
درآمدها   610  درآمدهای عملیاتی        
  610001 فروش کالا      
         
  610002 فروش خدمات       
         
  610003 برگشت از فروش      
         
  610004 تخفیفات فروش      
         
  610005 فروش صادراتی      
         
 611  سایر درآمدهای عملیاتی        
  611001 فروش ضایعات      
         
  611002 خالص اضافی انبارها      
         
  611003 سایر درآمد عملیاتی      
         
  611004 درآمد حاصل از بهره اقساط      
         
 612  درآمد ارائه خدمات        
  612001 خدمات کارمزدی      
         
  612002 خدمات بسته بندی      
         
  612003 سایر درآمدهای خدماتی      
گروه کل معین تفصیل شناور مرکز هزینه پروژه
7          
هزینه ها   710  سایر هزینه ها        
  710001 هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها   مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی  
         
  710003 زیان کاهش ارزش موجودی ها   مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی  
         
  710004 خالص کسری انبارها   مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی  
         
 711  هزینه های حقوق دستمزد        
  711001 حقوق پایه  
مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی
مراکز هزینه خدماتی
 
       
  711002 اضافه کاری    
       
  711003 حق شیفت و شبکاری    
       
  711004 حق نوبت کاری    
       
  711005 حق جذب    
       
  711006 فوق العاده مسکن و خواروبار    
       
  711007 حق اولاد    
       
  711008 عیدی و پاداش    
       
  711009 بن کارگری    
       
  711010 حق غذا    
       
  711011 23% حق بیمه سهم کارفرما    
       
  711012 سهم صندوق کارآموزی    
       
  711013 مزایای پایان خدمت کارکنان (سنوات پایان خدمت)    
       
  711014 مرخصی استفاده نشده    
       
  711015 حق سرپرستی    
       
  711016 بیمه بیکاری    
       
  711017 دستمزد کارکنان روزمزد    
       
  711018 حقوق و مزایای متفرقه    
       
  711019 هزینه پورسانت کارکنان    
       
  711020 هزینه شرایط محیطی و سختی کار    
       
  711021 فوق العاده محل خدمت    
         
 712  هزینه های کارکنان        
  712001 سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت  
مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی
مراکز هزینه خدماتی
 
       
  712002 پوشاک و لوازم ایمنی    
       
  712003 پذیرایی و آبدارخانه    
       
  712004 ایاب و ذهاب    
       
  712005 بهداشت و درمان    
       
  712006 آموزش    
       
  712007 حق ورزش    
       
  712008 کمک های نقدی    
       
  712009  رستوران    
       
  712010 سایر هزینه های کارکنان    
         
 713  هزینه های عملیاتی        
  713001 تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات  
مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی
مراکز هزینه خدماتی
 
       
  713002 هزینه آب، برق، گاز و تلفن     
       
  713003 تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات    
       
  713004 آبدارخانه    
       
  713005 سایر هزینه های عملیاتی    
       
  713006 هزینه های بسته بندی    
       
  713007 هزینه ثبتی و تمبر و وکالت    
       
  713008 هزینه های رایانه ای    
       
  713009 پاداش هیئت مدیره    
       
  713010 هزینه های بیمه داریی ها     
       
  713011 حق المشاوره    
       
  713012 هزینه خدمات حسابداری    
       
  713013 هزینه ملزومات و نوشت افزار    
       
  713014 هزینه پست و پیک    
       
  713015 هزینه حمل و نقل و ایاب ذهاب    
       
  713016 هزینه اجاره محل    
         
 714  هزینه های استهلاک        
  714001 هزینه استهلاک ساختمان  
مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی
مراکز هزینه خدماتی
 
       
  714002 هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات     
       
  714003 هزینه استهلاک ابزارآلات     
       
  714004 هزینه استهلاک وسائط نقلیه    
       
  714005 هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات    
       
  714006 هزینه استهلاک سایر دارایی ها    
       
  714007 هزینه استهلاک نرم افزارها    
       
  714008 هزینه استهلاک تاسیسات    
         
 715  هزینه های بازاریابی و توزیع فروش        
  715001 هزینه تبلیغات و کاتالوگ و بروشور  
مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی
مراکز هزینه خدماتی
 
       
  715002 هزینه بازاریابی و پورسانت    
       
  715003 هزینه حمل و نقل کالای فروش رفته    
       
  715004 هزینه انبارداری    
       
  715005 هزینه گارانتی محصول    
       
  715006 هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده    
       
  715007 هزینه های متفرقه توزیع و فروش    
         
 716  هزینه های مالی        
  716001 هزینه سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات دریافتی      
         
  716002 هزینه کارمزد خدمات بانکی      
         
  716003 هزینه جریمه دیرکرد وام ها      
         
  716004 هزینه های متفرقه مالی      
         
  716005 خرید سفته      
         
  716006 هزینه تعهدات اجاره سرمایه ای (لیزینگ)      
         
  716007 هزینه کارشناسی و ترهین املاک تسهیلات دریافتی      
         
  716008 هزینه اوراق خرید دین (تنزیل اسناد دریافتنی)      
         
  716009 سود اوراق مشارکت پرداختی      
         
 717  سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی        
  717001 سود و زیان ناشی از فروش دارایی های نامشهود   مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی  
       
  717002 سود و زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود    
       
  717003 زیان کاهش ارزش دارایی های غیرجاری    
       
  717004 سود تسهیلات عطایی به دیگران    
       
  717005 سود سرمایه گذاری در سهام    
       
  717006 سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی    
       
  717007 زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت    
       
  717008 سود ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت    
       
  717009 درآمد (هزینه) ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله به ارزش بازار    
       
  717010 سود یا زیان تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات    
گروه کل معین تفصیل شناور مرکز هزینه پروژه
8          
بهای تمام شده   801  بهای تمام شده کالای فروش رفته        
  801001 بهای تمام شده کالای فروش رفته      
         
  801002 بهای تمام شده خدمات کارمزدی      
گروه کل معین تفصیل شناور مرکز هزینه پروژه
9          
حساب های انتظامی  901 حساب های انتظامی        
  901001 اسناد تضمینی دیگران نزد ما      
         
  901002 اسناد تضمینی ما نزد دیگران      
         
902 طرف حساب انتظامی        
  902001 طرف حساب اسناد تضمینی دیگران نزد ما اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
  902002 طرف حساب اسناد تضمینی ما نزد دیگران اشخاص حقیقی و  حقوقی    
         
903 کالای امانی دیگران نزد ما        
  903001 کالای امانی دیگران نزد ما      
         
904 افتتاحیه و اختتامیه        
  904001 تراز افتتاحیه و اختتامیه