topic
حسابداری
انبار
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
نمونه پروژه عملی سیمرغ

بخش چهاردهم - ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت پنجم

ثبت هزینه ها در حسابداری

1390/11/11 استرداد مقداری از خرید 1390/11/09 که فروشنده 20 عدد از ضبط صوت را به بستانکار حساب فروشگاه رضوی منظور کرد. (جهان بدهکار شده است.)

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور مرجوعی خرید

1390/11/12 خرید 70 بسته 10000 ریالی ملزومات اداری (کاغذ و خودکار و مواد) برای فروشگاه بطور نسیه از شرکت تکنو ایران و تسویه حساب با الکتریکی شاهین

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور خرید

1390/11/15 فروش 75 عدد تلویزیون هر یک به مبلغ 287.500 ریال به آقای اشرفی و دریافت چک یکماهه که 300.000 ریال هزینه حمل آن از طرف فروشگاه پرداخت شد. (هزینه شرکت می باشد.)

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش