topic
حسابداری
انبار
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
نمونه پروژه عملی سیمرغ

بخش سیزدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت چهارم

ثبت هزینه ها در حسابداری

1390/11/02 دریافت چک ده روزه به مبلغ 43.125.000 ریال از آقای اشرفی بابت بدهی ایشان و پرداخت 14.000.000 ریال به تنخواه دار رضا نیکجو جهت مخارج از فروشگاه دریافت چک از آقای اشرفی را می‌توان از زیر سیستم خزانه داری ثبت نمود.

پرداخت به تنخواه دار آقای رضا نیکجو را می‌توان از زیر سیستم خزانه داری فرم پرداخت انجام داد.

1390/11/09 خرید 650 عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ 200.000 ریال بطور نسیه از شرکت جهان در این معامله مبلغ 500.000 ریال هزینه حمل را نیز شرکت جهان از طرف داریوش رضوی پرداخت نمود.

سند حسابداری فاکتور خرید شرکت جهان