topic
حسابداری
انبار
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
نمونه پروژه عملی سیمرغ

بخش هشتم - خزانه داری - دریافت و پرداخت

خزانه داری

دریافت و پرداخت

در بخش پرداخت چهار بخش وجود دارد: پرداخت نقد، پرداخت از بانک، پرداخت چک و ثبت هزینه

پرداخت نقد: شامل موارد زیر است:

شماره برگه: پیش فرض توسط سیستم ایجاد می شود.

تاریخ: ابتدا تاریخ روز سیستم را نشان می دهد اما می توان آن را تغییر داد.

شرح سند: توضیحاتی در مورد سندی که زده می شود می‌توان وارد نمود.

طرف حساب: لیست افرادی که پرداخت کننده وجه می باشند.

صندوق: لیست صندوق هایی که در خزانه تعریف شده اند را نمایش می‌دهد.

مبلغ: مبلغ پرداختی وارد می‌شود.

شرح پرداخت: شرحی از دریافت وارد می‌شود که در گزارشات از آن استفاده می شود.

با کلیک برروی اضافه به لیست، اطلاعات این پرداخت به لیست سمت چپ اضافه می‌شود.

در پرداخت از بانک فیلدهای زیر باید پر شوند:

نام حساب: نام بانک هایی که در خزانه تعریف نموده‌ایم را به صورت لیست نشان می‌دهد.

شماره پیگیری: شماره فیش بانکی را می‌توانید وارد نمائید.

مبلغ پرداخت: مبلغی است که پرداخت می‌شود.

شرح: شرح پرداخت صورت گرفته است که در گزارشات از آن استفاده می‌شود.

با کلیک برروی اضافه به لیست، اطلاعات این پرداخت به لیست سمت چپ اضافه می‌شود.

پرداخت چک شامل موارد زیر است:

دسته چک: لیست دسته چک هایی که در خزانه ثبت شده است را نشان می دهد.

شماره چک: شماره چکی که جهت پرداخت از آن استفاده شده است می‌باشد.

تاریخ سررسید: تاریخ سررسید چک قرار می‌گیرد.

مبلغ چک: مبلغ چک جهت پرداخت دراین فیلد ذخیره می‌شود.

ثبت هزینه:

محل ثبت هزینه: نام بانک ها و صندوق های تعریف شده در خزانه می‌باشد.

عامل درآمد: این فیلد در قسمت انواع درآمد خزانه تعریف شده و به صورت یک لیست نمایش داده شده و امکان انتخاب آن وجود دارد.

مبلغ: مبلغ دریافتی وارد می‌شود. مرکز هزینه: مرکز هزینه مربوط به عامل درآمد انتخاب شده می باشد.

پروژه: پروژه مربوط به عامل درآمد انتخاب شده می باشد.

مرکز هزینه و پروژه باید در حسابداری و در بخش تعریف سرفصل ها، در سطح کل هزینه ها به یک هزینه اختصاص داده شود.

با کلیک برروی اضافه به لیست، اطلاعات این دریافت به لیست سمت چپ اضافه می‌شود.

با کلیک برروی ثبت، اطلاعات وارد شده ثبت می‌گردد و سندی در خزانه برای آن ثبت می‌گردد.

برای تعریف هزینه ها و درآمد ها باید از فرم انواع هزینه و انواع درآمد استفاده نمائید.

انواع هزینه:

انتخاب فرم انواع هزینه از منوی خزانه داری

پس از باز شدن فرم  و انتخاب دکمه جدید و ثبت اطلاعات ،به اینصورت که با انتخاب حساب کل حساب هزینه در سطح معین با نام هزینه ای که شما وارد می نمائید تعریف می شود.