topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
تولید و بهای تمام شده
فروش خدمات
ابزارها
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

کلیدهای میانبر جهت استفاده بهتر از نرم افزار قیاس پلاس کدامند؟

عمومی:

کلید میانبر عملیات
F1

نمایش راهنما

Ctr+Down بر روی هر فیلد یا ماهیتی که قرار بگیرید و امکان انتخاب از لیست را داشته باشید، لیست باز شده و امکان جستجو را به شما می دهد

 

فرم ورود اسناد حسابداری:

کلید میانبر عملیات
F4  تراز نمودن سند
F9 ثبت سند بصورت موقت
ctrl+F9 ثبت سند بصورت یادداشت
F11 نمایش مانده حساب انتخاب شده ردیف مربوطه
F12  مشاهده گردش حساب های انتخاب شده ردیف مربوطه
F6  کپی مقدار فیلد از سطر قبلی
F7 عوض کردن بدهکار و بستانکار
ctrl+A انتخاب کل آرتیکل ها
ctrl+del  حذف سطر
ctrl+F9  ثبت سند یادداشت
ctrl+ins  ایجاد سطر خالی
ctrl+N  سند جدید
ctrl+P  چاپ سند
ctrl+S  مرتب کردن
shift+ctrl+ins  کپی سطر
esc  انصراف درهنگام درج ردیف جدید، ردیف اضافه شده حذف می گردد
ctrl+F جستجو بین سطر ها

 

فرم ثبت اسناد خرید و فروش

کلید میانبر عملیات
ctrl+N ثبت سند جدید 
Ctrl+R بروزرسانی اطلاعات از پایگاه داده
  ctrl+space                                  نمایش موجودی کالا                             
F7  ثبت و تسویه 
F8  ثبت  بستانکار 
F9  ثبت نقدی

 

فرم فروش لمسی

کلید میانبر عملیات
(-)  کاهش مقدار یک از سطر
Ctrl+Down نمایش لیست کالا در قسمت بارکد کالا 
Alt+1~9 کاهش مقدار از عدد از سطر 
Ctrl+1~9 افزودن مقدار عدد به سطر 
(+) افزودن مقدار یک از سطر 
F4 گسترش لیست 
F7 ثبت با تسویه 
F2 ویرایش سطر 
F9  ثبت نقدی
F12 مشخصات سایر کالا 

 

فرم ثبت اسناد انبار

کلید میانبر عملیات
Ctrl+N ثبت سند جدید 
F9 ثبت تعدادی
F7 ثبت و تسویه
ins ثبت سند جدید 
Ctrl+delete پاک کردن سند 
Ctrl+Down

گسترش لیست

 

فرم تعریف اشخاص

 کلید میانبر عملیات
F5 بروزرسانی
ctrl+delete حذف
Ctrl+ins جدید
Ctrl+F جستجو
F2 ویرایش
F9  تایید 
Ctrl+R بروزرسانی اطلاعات از پایگاه داده