topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
تولید و بهای تمام شده
فروش خدمات
ابزارها
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

ثبت فاکتور خرید و فروش ارزی

برای ثبت فاکتور های خرید و فروش با ارز دیگری به جز ارز پایه، ابتدا نوع ارز و نرخ آن را در فرم تعاریف عمومی تعیین نمائید. 

جهت تعریف ارز پیش فرض برای طرف حساب ، به صورت زیر اقدام نمائید:

 

ابتدا به فرم تعریف تفضیل ها در حسابداری رفته و در بخش تفضیلی شناور، زیر مجموعه گروه اشخاص، با انتخاب دکمه اضافه، حساب تفضیلی به نام طرف حساب مورد نظر ایجاد نمایید. در این فرم می توان نوع ارز را برای تفضیلی ، تعیین کرد.

 

سپس به قسمت تعاریف عمومی نرم افزار رفته و در فرم طرف حساب ، با انتخاب دکمه "ایجاد از تفضیل موجود" ، و تعیین گروه تفضیل اشخاص و تفضیل تعریف شده در قسمت قبل، نسبت به ایجاد طرف حساب مورد نظر اقدام نمایید.

 

جهت ثبت فاکتور ارزی مطابق با مراحل زیر اقدام نمائید:

در فرم فاکتور خرید(فروش)، پس از انتخاب طرف حساب (1) و تعیین صندوق و انبار، ارز مورد نظر را از کادر مربوطه انتخاب نمائید.(2)

 

 نرخ ارز به صورت اتوماتیک از آخرین نرخ وارد شده در فرم نرخ ارز، درج خواهد شد(3) (در صورت نیاز می توانید آن را به صورت دستی تغییر دهید.)

 

 پس از صدور فاکتور مبالغ فاکتور در نرخ ارز تعیین شده، ضرب می شود و مقادیر مربوط به سند حسابداری محاسبه خواهد شد. پس از انتخاب کالا ها و وارد نمودن مقادیر، همانند فاکتور های عادی، برای انتخاب نحوه ثبت فاکتور بر روی گزینه های "ثبت نقدی" و یا "ثبت و تسویه" کلیک نمائید.(4)

 

 

تصویر زیر، نشان دهنده ی سند حسابداری فاکتور ارزی ثبت شده می باشد:

 

 

* توجه داشته باشید که مقادیر در فاکتور فروش به وسیله ی ضریب ارز ، به ارز پایه تبدیل و در سند حسابداری ثبت میشود. در نمونه ی بالا، ارز پایه ریال است و مقادیر به ریال تبدیل شده است.  شما می توانید ارز پایه نرم افزار را، ارز دیگری تعریف کنید تا مقادیر و گردش ها و مانده ها در حسابداری بر اساس آن ارز نمایش داده شود.