topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

راهنمای مدیریت اسناد خرید و فروش

راهنمای مدیریت اسناد خرید و فروش

فرم مدیریت اسناد خرید و فروش، جهت مشاهده اسناد و انجام عملیات ویرایش، حذف و یا تائید فاکتور ها استفاده می شود.

  • مسیر دسترسی به فرم:

   صفحه اصلی← خرید و فروش  مدیریت اسناد خرید و فروش