topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

مرور ترکیبی حسابداری

مرور ترکیبی حسابداری

 در فرم مرور ترکیبی می توان بر روی هر سطحی از حساب حرکت کرده ( بدون اولویت انتخاب) و گردش آن حساب را مشاهده نمود.

  • مسیر دسترسی به فرم:

 صفحه اصلی منوی حسابداری مرور ترکیبی حسابداری

​​​​​

  1. در این قسمت می توانید با استفاده از فیلدهای موجود اسناد موردنظر را فیلتر نمائید.

دوره مالی : در این فیلد می توان محدوده سال مالی را جهت فیلتر انتخاب نمود.

شماره سند : در این قسمت می توان بازه  شماره سند های مورد نظر را وارد نمود.

تاریخ : در این قسمت می توان  بر اساس تاریخ مورد نظر، اسناد را در بازه تاریخ انتخاب و مشاهده نمود.

نوع سند : در این قسمت می توان نوع سند (اسناد عادی، اسناد افتتاحیه، اسناد بستن حسابها، اسناد اختتامیه) و یا همه موارد را انتخاب و فیلتر نمود.

ثبت نهایی : در این قسمت اسنادی را که ثبت نهایی یا غیر نهایی (و یا هردو، همه موارد) شده اند را فیلتر نمائید.

نکته: با گذاشتن تیک "گردش دارها" فقط حسابهایی را که دارای گردش می باشند (سند ثبت شده است) نمایش داده خواهد شد و با برداشتن این تیک تمامی حسابها (شامل گردش دارها و حساب های بدون گردش) نمایش داده می شوند.

  1. سطح افقی : با انتخاب هر کدام از حساب های سطح افقی تمام حسابه ای دارای گردش در سیستم نمایش داده می شود. برای مثال  با انتخاب سطح چهارم تمام حساب های تفصیل نمایش داده خواهند شد و با انتخاب سطح معین عمودی، حسابهای معینی را که با سطح تفصیل مورد نظر لینک می باشند، نمایش داده می شود.
  2. برای چاپ گزارش و نمایش گردش حساب مورد نظر از این قسمت اقدام نمائید.

چاپ :  از گردش حساب در حال نمایش با توجه به انتخاب سطح حساب می توانید گزارش تهیه نمائید.

لیست آرتیکل ها : با انتخاب این گزینه گردش حساب انتخاب شده نمایش داده خواهد شد و همچنین در فرم باز شده امکان چاپ گزارش وجود دارد.

نمایش گردش ها : با انتخاب این گزینه گردش با ستون مانده و وضعیت بدهکار یا بستانکار بودن مانده حساب انتخاب شده نمایش داده خواهد شد و همچنین در فرم باز شده امکان چاپ گزارش وجود دارد.