topic

تعریف بودجه در حسابداری شخصی

برای بیان ساده بودجه یک برنامه ی کوتاه مدت یا بلند مدت است که در یک دوره زمانی معین، تعیین شده است  و منابع آن چیزهایی است که باعث درآمد میشود و خرج یا صرف آن هزینه میشود.

در قسمت بودجه نرم افزار حسابداری شخصی قیاس، شما تخمین و پیش بینی از هزینه ها و درآمدها خود بر اساس انواع حسابی که نرم افزار قرار دارد را تعیین می کنید و سپس در خلال زمان که هزینه و درآمد را در نرم افزار ثبت می کنید، می توانید مغایرت بین بودجه تعیین شده و هزینه و درآمد واقعی ثبت شده را بصورت گرافیکی و عددی مشاهده نمایید.

پس از انتخاب گزینه + فرم زیر برای شما نمایش داده می شود. در این قسمت برای ثبت بودجه یا همان مبلغ پیش بینی جدید میتوانید در سال مالی مورد نظر و حساب دلخواه خود اقدام نمایید، به عنوان مثال شما پیش بینی می کنید که هزینه اغذیه شما به تفکیک در ماه های یک سال به چه میزانی می باشد.

ثبت بودجه در حسابداری شخصی

پس از ثبت بودجه به نسبت درآمدها و هزینه ها، در زبانه مربوط به بودجه، می توانید مبلغ بودجه تعیین شده برای ماه مورد نظر را مشاهده نمایید و همچنین کسری بوجود آمده از تخمین لحاظ شده.

ثبت بودجه در حسابداری شخصی