topic

حذف اطلاعات اپلیکیشن

حذف اطلاعات اپلیکیشن

برای اینکه اطلاعات خود را پاک کنید و دوباره اقدام به ثبت اطلاعات خود از ابتدا، کنید از گزینه حذف اطلاعات استفاده می شود.

حذف اطلاعات اپلیکیشن

حذف اطلاعات اپلیکیشن

اگر میخواهید که بخش تعاریف پایه اپلیکیشن که کیف پول های تعریف شده شماست و نیز بابت ها و اشخاصی که تعریف کرده اید نیز حذف شوند بایستی تیک را بزنید.
در نهایت دکمه تایید را بزنید.

نکته: قبل از حذف اطلاعات، یک نسخه پشتیبان از اطلاعات شما تهیه می شود.