topic

ثبت تراکنش دریافت

ثبت تراکنش دریافت

پرداخت به دو صورت انجام می پذیرد:
1) نقد و بانک
2) چک
ابتدا در صفحه اصلی دکمه + را لمس کرده گزینه دریافت را انتخاب نمایید.

 

پرداخت بصورت نقد و بانک:
ابتدا بایستی بابت را انتخاب کنید، بابت همان آیتمی است که بابت ش پول را دریافت کرده اید

ثبت تراکنش دریافت

ثبت تراکنش دریافت

بابت دریافتی خود را انتخاب کنید

مورد بعدی در ثبت تراکنش دریافت وضعیت است:
دریافت کردم
دریافت نکردم

ثبت تراکنش دریافت

مورد بعدی "واریز به" هست که بایستی کیف پولی که مبلغ را به آن واریز کرده اید را مشخص کنید

ثبت تراکنش دریافت

نکته: اگر وضعیت را دریافت نکردم انتخاب کنید این آیتم نمایش داده نمی شود و در ازای آن "دریافت از" نمایش داده می شود تا معلوم شود بابت خدماتی که انجام دادم از چه کسی باید طلبکار شوم

ثبت تراکنش دریافت

آیتم بعدی مبلغ هست و سپس تاریخ تراکنش و ساعت آن، شرح تراکنش هم اختیاری است.

 

 

 

 

 

 

دریافت چک:
از صفحه اصلی ایکون + را لمس کنید گزینه دریافت را انتخاب کنید در فرم باز شده تب دوم را انتخاب کنید

 

ثبت تراکنش دریافت

بابت دریافتی خود را انتخاب نمایید
سپس "واریز به" را از کیف پول خود انتخاب نمایید

ثبت تراکنش دریافت

سپس مبلغ را پر کنید و بعد سریال چک را تایپ کنید و تاریخ تراکنش خود و سپس تاریخ سررسید چک را تکمیل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته: در کنار مبلغ، ماشین حساب گذاشته شده تا احیانا اگر محساباتی وجود دارد، انجام محاسبات راحت صورت بگیرد. روی ایکون ماشین حساب لمس کنید

ثبت تراکنش دریافت