topic

تعریف واحد پولی

تعریف واحد پولی

در این قسمت شما میتونید واحد پولی خود برای استفاده در مبالغ وارده در برنامه را تعیین کنید.

تعریف واحد پولی تعریف واحد پولی

در قسمت سبز رنگ ناحیه بالای این صفحه، واحد پولی جاری اپلیکیشن را نمایش میدهد. که شما میتوانید با لمس بر روی واحد پول آن را تغییر دهید.

 68

در ناحیه سفید رنگ صفحه دو گزینه داریم: گزینه اول) بدون انجام محاسبه و غقط تغییر برچسب، این گزینه باعث میشود واحد جاری اپلیکیشن فقط تغییر برچسب دهد یعنی اگر واحد پولی اپلیکیشن، ریال است و میخواهید تومان شود فقط برچسب ریال، تومان شود و محاسبات تبدیل صورت نپذیرد. این گزینه برای کسایی خوب است که قبل از اینکه ما این قابلیت را در اپلیکیشن بزاریم با برچسب ریال، مبالغ خود را به تومان ثبت میکردن و حالا با یه تغییر برچسب به واحد دلخواه تومان خود می رسند.

 

گزینه دوم) انجام محاسبات تغییر واحد، یعنی اگر واحد جاری اپلیکیشن ریال باشد و آن را میخواهید به تومان تبدیل کنید تقسیم بر 10 میشود تمامی مبالغ شما، و مبالغی که اعشار پیدا میکنند همه رند میشوند. همچنین اگر واحد جاری اپلیکیشن تومان است و میخواهید به ریال تبدیل کنید ضربدر 10 می شود. در نهایت برای اعمال تغییرات بر روی دکمه ذخیره، بالا سمت چپ لمس کنید.

 

نکته: قبل از محاسبات و تغییر واحد حتما یک نسخه پشتیبان گرفته می شود تا در صورت نیاز بتوانید به حالت سابق بازگردید.