topic

تعریف اشخاص

تعریف اشخاص

شما میتوانید اشخاص مورد نظر خود را برای دریافت و پرداخت های مالی ثبت کنید. برای تعریف اشخاص از بخش تعاریف، گزینه اشخاص و طرف حساب ها رو لمس کنید.

تعریف اشخاص تعریف اشخاص

با لمس روی دکمه (+ اضافه کردن) به فرم تعریف اشخاص می رویم

تعریف اشخاص

نام شخص مورد نظر خود را وارد نمایید

تعریف اشخاص

سپس وضعیت خود را با شخص مورد نظر مشخص کنید

تعریف اشخاص

چنانچه مانده حسابی از قبل با شخص مورد نظر ندارید گزینه مبلغ نمایش داده نمی شود و چنانچه طلبکارم یا بدهکارم را انتخاب کنید گزینه مبلغ نمایش داده می شود. حال اگر مانده حسابی دارید مبلغ خود را وارد نمایید، گزینه تاریخ،مشخص کننده وضعیت شما با شخص مورد نظرتون تا تاریخ ذکر شده می باشد، مثلا میتوانید بگویید تا امروز فلان مبلغ طلبکارم ازش. سپس تراکنش های بعد از تاریخی که ذکر کردید رو در اپلیکیشن ثبت میکنید.