topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

چگونه با قیاس عملیات پایان سال مالی را انجام دهیم؟

ثبت اسناد پایان سال سه مرحله دارد و در قیاس+ به ترتیب زیر می‌باشد:

  • ثبت سند بستن حساب های موقت
  • ثبت سند افتتاحیه
  • ثبت سند اختتامیه

 نحوه‌ی ثبت سند بستن حساب های موقت : جهت انجام این کار در سیستم حسابداری و در منوی عملیات پایان سال به زبانه‌ی بستن حساب های موقت بروید.

سال مالی

ابتدا برای بستن حساب های موقت که شامل حساب های درآمد، فروش و هزینه می‎باشد، باید یک حساب دائم در سرفصل موقت (حقوق صاحبان سهام/ سود و زیان / سود و زیان انباشته / سود و زیان سال جاری) تعریف کرده و از فیلد شماره حساب عملکرد سالیانه آن را انتخاب کنیم.

سال مالی

سپس دکمه‌ی عملیات سند و گزینه‌ی محاسبه بستن سند حساب های موقت را زده و از فرم باز شده حساب ها را انتخاب کرده ( از طریق دکمه های میانه ی فرم حساب ها را به پایین فرم منتقل می‌کنیم ) و دکمه تایید را می‌زنیم. سپس کل حساب ها را در قسمت لیست آرتیکل ها نشان می‌دهد و بعد از چک کردن آنها، از دکمه‌ی عملیات سند گزینه‌ی ثبت سند را می‌زنیم.

نحوه‌ی ثبت سند افتتاحیه : جهت انجام این کار در سیستم حسابداری و در منوی عملیات پایان سال به زبانه‌ی سند افتتاحیه بروید. ابتدا سال مالی جدید را انتخاب می کنیم. سپس سال مالی مبدا را انتخاب می‌کنیم و از دکمه عملیات سند، محاسبه‌ی سند افتتاحیه را زده و در این حالت باید در لیست آرتیکل ها حساب ها را نشان دهد.

سال مالی در صورتی که سند تراز بود می‌توانیم دکمه ی عملیات سند و گزینه‌ی ثبت سند را بزنیم. ( اگر سند نیاز به اصلاح دارد می‌توانیم از گزینه ی انتقال به فرم سند حسابداری استفاده کرده و سند را ویرایش کنیم.) نکته : اگر بخواهیم از سال قبل مانده‌ی برخی حساب ها مانند اسناد دریافتی و پرداختی را به سال بعد منتقل کنیم، می‌توانیم از قسمت حساب های تفصیلی استفاده و حساب ها را در سند افتتاحیه اضافه کنیم.

نحوه ی ثبت سند اختتامیه  : جهت انجام این کار در سیستم حسابداری و در منوی عملیات پایان سال به زبانه ی سند اختتامیه بروید. سال مالی ابتدا به سال مالی قبل رفته یعنی سال مالی سیستم را به سال قبل تغییر می‌دهیم سپس از دکمه ی عملیات سند، گزینه‌ی محاسبه‌ی سند اختتامیه را انتخاب می‌کنیم. هنگامی که لیست حساب ها را در لیست آرتیکل ها مشاهده کردیم دکمه‌ی ثبت سند را می‌زنیم. ( سند اختتامیه باید از نظر تراز و مبلغ با سند افتتاحیه مطابق هم باشند). برای ویرایش حساب ها نیز گزینه ی انتقال به فرم سند حسابداری را کلیک و ویرایش می‌نماییم.