topic

بین دو سال مالی قبل از نهایی شدن اسناد سال قبل چگونه افتتاحیه موقت داشته باشم؟

جهت انتقال مانده ی حساب ها به سال مالی بعد می توان یک سند افتتاحیه دستی یا موقت ثبت نمود.

جهت ایجاد دستی افتتاحیه حسابداری در نرم افزار قیاس می توانید در صفحه اصلی سیستم، در منوی حسابداری، فرم سند دستی افتتاحیه را انتخاب نمائید تا با آن بتوانید افتتاحیه را ثبت نمائید.

 

پس از ورود به ثبت سند افتتاحیه مانند سند عادی حساب هایی که دارای مانده در ابتدای سال مالی می باشند را انتخاب کرده و با توجه آن مبلغ بدهکار/بستانکار آن را وارد نمائید. سپس با حساب های انتظامی/افتتاحیه اختتامیه/ افتتاحیه تراز نموده و ثبت نمائید.

 

می توانید برای راحتی کار، یکبار اسناد سال قبل را بطور کلی قطعی نموده و سند اختتامیه و افتتاحیه را مطابق با آموزش آن صادر نمایید، سپس عملیات قطعی شدن اسناد حسابداری تا اختتامیه را در سال قبل می توانید برگردانده و پاک کنید.