topic

کاربرد و تفاوت تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه چیست ؟

کاربرد و تفاوت تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه چیست ؟

سطح معین حساب ها همان سطحی است که کلیه ردیف های سند حسابداری بر روی آن تنظیم و ثبت می شوند. کدینگ حساب ها از سطح معین به بعد به صورت اختیاری انجام می گیرد. مفهوم اختیاری بودن بدین معنی است که این سطوح می توانند بنا به صلاحدید حسابداری به ساختار اضافه شده یا نشوند.

جهت تفکیک حساب های معین از سه سطح تفکیکی با عنوان  تفصیل ها، مراکز هزینه و پروژه ها استفاده می شود.

تفصیل ها: مانند اشخاص و حساب های بانکی و پرسنل و... در حقیقت لیست ریز حساب های معمول درگیر سازمان هستند. به طور مثال چند نمونه از حساب هایی که معمولا به عنوان حساب های تفصیل استفاده می شود درذیل آمده است:

- شرکت ها: برای اشخاص حقوقی

- اشخاص: برای اشخاص حقیقی

- لیست حساب های بانکی

- لیست پرسنل

مراکز هزینه: معادل واحد های سازمانی هستند و چنانچه از اسم آن پیداست برای تفکیک هزینه های کسب و کار به ریز مراکز هزینه کاربرد دارد.کاربرد دیگر مراکز هزینه در نظام حسابداری صنعتی برای تعریف مراکز هزینه تولیدی یا دوایر تولیدی در ساختار حساب ها است.

ثبت اطلاعات مالی به ریز مراکز هزینه این امکان را به مدیریت می دهد تا گزارش های بیشتری بر هزینه کرد کسب و کار در هر قسمت سازمانی داشته باشد.

مورادی که می تواند به عنوان مرکز هزینه استفاده شود شامل موارد زیر می باشد:

   - مراکز هزینه قسمت های سازمانی:

 بخش اداری

بخش فروش

بخش امور مالی و ...

  -  مراکز هزینه دوایر تولیدی

ایستگاه مونتاژ

ایستگاه رنگ و ...

 

پروژه: سازمان یا کسب و کاری است که در کلیت کار خود پروژه هایی را در جریان دارد و نیاز است عملکرد پروژه چه به لحاظ درآمدی و بدهکاری و بستانکاری و چه به لحاظ هزینه ای تفکیک شود از قابلیت کنترل پروژه استفاده می کند.  برای مثال: شرکت های ساختمان سازی که هر پروژه ساختمانی معادل یک تفصیلی از نوع پروژه تعریف می شود.

بنابراین یک حساب تفصیلی برای هر پروژه ایجاد شده و از آغاز پروژه تا اتمام پروژه در کلیه معین های مرتبط با عملکرد پروژه ها اسناد مالی به تفکیک پروژه ها در آن سرفصل های نگهداری و گزارش دهی می گردد.

تعدادی از حساب هایی که می تواند به عنوان پروژه استفاده شود شامل موارد زیر می باشد:

- پروژه های ساختمانی

- برج 10 طبقه تهران

- پروژه شماره 1 اصفهان

- پروژه های واردات کالا

- پروفرما شماره 1واردات 1000 تن فولاد

- پروفرما شماره 2 واردات 200 عدد سرور

تفصیلی شناور اصطلاحاً از سطح چهارم حساب ها و مرکز هزینه سطح پنجم حساب ها و پروژه سطح ششم حساب ها شناخته می شود.

به طور کلی تفاوت عمده این سه مفهوم در کاربرد آن ها است و سطح پروژه و مرکز هزینه بیشتر برای شرکت های بزرگتر و خصوصاً شرکت های تولیدی و خدماتی کاربرد دارد.