topic

چگونه قیمت تمام شده خرید جریان واردات کالا را با نرم افزار قیاس+ محاسبه کنم؟

چیدمان کدینگ و سرفصل حسابداری :

در جریان خرید کالا از خارج از کشور با توجه به طول زمان و مراحلی که طی می کند امکان محاسبه راحت قیمت خرید وجود ندارد و قیمت خرید کالا ممکن است ماه ها بعد حتی پس از ورود کالا به انبار مشخص شود.

مأموریت کنترل و ثبت این جریان و محاسبه قیمت نهایی کالای خریداری شده در نرم افزار قیاس بر عهده نرم افزار خرید خارجی است و در صورت داشتن این ماژول نرم افزاری، شما به راحتی قادر به ثبت و انجام این محاسبات عطف قابلیت های این سیستم خواهید بود. چنانچه این ماژول را ندارید نیز راهکار ترکیبی از سیستم خزانه و انبار و حسابداری می تواند نیاز کسب و کار شما را جواب گو باشد. بدیهی است به دلیل عدم وجود زیر سیستم خرید خارجی بخشی از محاسبات باید دستی انجام شده و سند حسابداری دستی ثبت گردد.

جهت ثبت جریان خرید خارجی کارهای ذیل را به ترتیب انجام دهید.

در بخش تعریف پروژه های فرم حساب های تفصیل سیستم حسابداری یک گروه تفصیل با عنوان خرید های خارجی ایجاد کرده و بابت هر پرونده خرید خارجی یک حساب تفصیل ذیل این گروه ایجاد کنید. نام حساب تفصیل می تواند شماره پرونده یا شماره پروفرما یا نام کالای وارداتی و ... باشد.

در فرم حساب های سیستم حسابداری ذیل سرفصل دارایی های جاری و در کنار حساب موجودی کالا حساب کل هزینه های خرید خارجی را ایجاد و به عنوان حساب معین انواع هزینه های خرید خارجی شبیه هزینه ترخیص و هزینه بیمه و هزینه حمل و ... را ذیل این حساب کل تعریف کنید.

همه این حساب های معین از سطح پروژه به گروه تفصیل ایجاد شده به عنوان خریدهای خارجی باید لینک شوند.

 

هر یک از پروژه های واردات را در بخش اشخاص به عنوان یک طرف حساب صوری معرفی و ایجاد کنید و هر گونه رسید کالا از محل واردات را به اسم این طرف حساب در انبارها بدون ریال و به شکل تعدادی رسید نمائید.

بدیهی است یک پرونده ممکن است به دفعات رسید کالا داشته باشد. پس از رسید تعدادی کالا واحد فروش هم می تواند با فاکتور های فروش و قیمت فروش جداگانه اقدام به فروش محصولات کند.

 

ثبت هزینه های واردات :

در سیستم خزانه در قسمت تعریف انواع هزینه تمام معین های تعریف شده در بند 2 را به عنوان انواع هزینه ها تعریف و ایجاد کنید. از این پس هر گونه هزینه بابت هر یک از پروژه های واردات کالا را در سیستم خزانه با عنوان پرداخت هزینه و به نام این هزینه ها ثبت خواهیم کرد و سیستم موقع ثبت هزینه از کاربر کد پروژه واردات را گرفته و سند مالی را بر آن اساس خواهد زد.

 

ثبت سند حسابداری هزینه های واردات پروژه مدنظر
بدهکار بستانکار

          انواع هزینه ها نظیر:

هزینه ترخیص / / /شماره پروفرما

هزینه گمرکی/ / /شماره پروفرما

هزینه باربری/ / /شماره پروفرما

          

 
 

معین های مقابل همچون :

تنخواه گردان

بانک

حساب های پرداختنی

 

ثبت فاکتور خرید با بهای اصلی: 

به منظور ثبت فاکتور خرید خارجی به قیمت بهای اصلی نیز می توانید از فرم تعریف اسناد فروش موجود در فرم تنظیمات، نسبت به تعریف سند فاکتور خرید خارج اقدام نمایید و موثر در موجودی آن را غیرفعال نمایید تا بر روی موجودی کالاها تأثیر نداشته باشد. و تنظیمات مربوط به معین آن را به اینصورت تعریف نمایید که ، معین موجودی آن را، کالای در راه انتخاب کنید، معین طرف حساب آن را نیز، حساب پرداختنی که مدنظر می باشد شرکت خارجی را بستانکار نمایید، انتخاب کنید. 

با ثبت فاکتور خرید خارجی به حساب تأمین کننده خارجی، حتما دز قسمت طرف حساب دوم فاکتور خرید خارجی، شماره پروفرما یا همان پروژه خود را نیز پر کنید. با ثبت این فاکتور سند حسابداری به اینصورت ثبت خواهد شد:

ثبت سند حسابداری فاکتور خرید خارجی
بدهکار بستانکار

    معین کالای در راه / / / شماره پروفرما         

 
   معین حساب پرداختنی خارجی

 

ثبت رسید خارجی کالا در انبار:

در بخش انواع سند سیستم انبار یک نوع رسید انبار خرید از تدارکات خارجی را ایجاد نمائید و حساب موجودی کالای آن را مثل بقیه رسیدها به موجودی کالا و حساب طرف مقابل موجودی آن را به کالای در راه منتسب می کنیم. چون حساب کالای در راه از سطح 6 لینک پروژه را دارد. سیستم موقع صدور سند مالی پروژه مربوطه را اتوماتیک تشخیص و سند خواهد زد.

ثبت سند حسابداری رسید خرید خارجی انبار 
بدهکار بستانکار

    معین موجودی کالا / / /          

 
   معین کالای در راه / / / شماره پروفرما

 

در صورت نیاز به ثبت ریال علی الحساب برای ورود کالا و صلاح دید مدیر مالی مجموعه می توانید رسید های کالا را با قیمت پیش بینی شده علی الحساب ثبت کنید تا حساب موجودی کالای در راه بر مبنای همین عدد علی الحساب گردش داشته باشد. این حساب کنار همان انواع هزینه های معین های زیر مجموعه حساب کل هزینه های خرید خارجی می باشد.
 

در تمام مدت جریان خرید کالا چنانچه در فرم مرور ترکیبی حساب ها از سطح پروژه هر یک از پرونده های خرید خارجی را ریز معین گزارش گیری کنید جمع هزینه های انجام شده تا کنون را خواهید داشت.
 

محاسبه قیمت تمام شده خرید کالا به عنوان آخرین قدم باید انجام گیرد. برای این کار پس از پایان پرونده واردات یک کالا در قالب یک سند حسابداری دستی با عنوان جذب هزینه های خرید خارجی همه هزینه های انجام شده در معین انواع هزینه های خرید خارجی را به شکل عدد برعکس مانده حساب سند زده و طرف مقابل آن ها را در حساب معین کالای در راه همان حساب کل منتقل می کنیم.

ثبت سند حسابداری جذب هزینه های خرید خارجی 
بدهکار بستانکار

    معین کالای در راه / / /          

 
 

انواع هزینه ها نظیر:

هزینه ترخیص / / /شماره پروفرما

هزینه گمرکی/ / /شماره پروفرما

هزینه باربری/ / /شماره پروفرما

پس از ثبت این سند سرجمع هزینه های انجام شده برای هر پروژه واردات در معین کالای در راه وجود خواهد داشت. ممکن است برای برخی کسب و کارها ریز انواع هزینه های خرید خارجی مهم نباشد که در این صورت فقط با یک حساب هزینه ای کالای در راه به ریز پروژه سند ثبت می شود و نیازی به این سند جذب هزینه نمی باشد.
 

سرجمع هزینه های انجام شده برای هر پرونده خرید خارجی بسته شده را از مانده معین کالای در راه مشاهده و با تقسیم بر تعداد کالا فی نهایی را دستی محاسبه کنید. سپس این عدد فی را بر روی تمام اسناد ورود کالای این پرونده ثبت کنید و سند انبار آن را به شکل ثبت بستانکار تأیید کنید.

سند مالی ثبت شده باعث بسته شدن حساب کالای در راه و انتقال مبلغ آن به موجودی کالا می شود و چنانچه محاسبات فی شما صحیح باشد انتهای حساب کالای در راه برای این پرونده صفر خواهد شد. چنانچه سیستم تدارکات خارجی وجود داشته باشد سند مرحله 7 و محاسبات مرحله 8 اتوماتیک است.