topic

کاربرد غیر فعال کردن حساب های معین در سرفصل حساب ها چیست؟

غیر فعال کردن حساب قابلیتی است که برای حساب معین در نرم افزار وجود دارد. زمانی این قابلیت مورد استفاده قرار می گیرد که به هر علتی حساب معین خاصی در سال مالی جدید مورد نیاز نباشد.

علت غیرفعال شدن حساب معین می تواند مواردی مانند تغییر در فعالیت های شرکت یا تصمیم مدیر مالی یا حسابدار یک شرکت جهت تغییر در کدینگ حسابداری باشد.

یک حساب معین در مقطع شروع سال مالی که هیچ گردشی ندارد می تواند غیر فعال شود و در صورت داشتن گردش در سال مالی جاری قابلیت غیر فعال کردن ندارد.

در فرم تعریف سرفصل های حسابداری در صورتی که گزینه "فعال" برای یک حساب معین با ویرایش حساب غیر فعال شود، آن حساب معین دیگر در سیستم قابل انتخاب و استفاده نخواهد بود ولی سوابق گردش سال های مالی قبل و مانده ی در نرم افزار وجود داشته و در گزارش ها نمایش داده خواهد شد.