كاربرد و تفاوت تفصيلي، مركز هزينه و پروژه چيست ؟

سطح معين حساب ها همان سطحي است كه كليه رديف هاي سند حسابداري بر روي آن تنظيم و ثبت مي شوند. كدينگ حساب ها از سطح معين به بعد به صورت اختياري انجام مي گيرد. مفهوم اختياري بودن بدين معني است كه اين سطوح مي توانند بنا به صلاحديد حسابداري به ساختار اضافه شده يا نشوند.

جهت تفكيك حساب هاي معين از سه سطح تفكيكي با عنوان  تفصيل ها، مراكز هزينه و پروژه ها استفاده مي شود.

تفصيل ها: مانند اشخاص و حساب هاي بانكي و پرسنل و... در حقيقت ليست ريز حساب هاي معمول درگير سازمان هستند. به طور مثال چند نمونه از حساب هايي كه معمولا به عنوان حساب هاي تفصيل استفاده مي شود درذيل آمده است:

- شركت ها: براي اشخاص حقوقي

- اشخاص: براي اشخاص حقيقي

- ليست حساب هاي بانكي

- ليست پرسنل

مراكز هزينه: معادل واحد هاي سازماني هستند و چنانچه از اسم آن پيداست براي تفكيك هزينه هاي كسب و كار به ريز مراكز هزينه كاربرد دارد.كاربرد ديگر مراكز هزينه در نظام حسابداري صنعتي براي تعريف مراكز هزينه توليدي يا دواير توليدي در ساختار حساب ها است.

ثبت اطلاعات مالي به ريز مراكز هزينه اين امكان را به مديريت مي دهد تا گزارش هاي بيشتري بر هزينه كرد كسب و كار در هر قسمت سازماني داشته باشد.

مورادي كه مي تواند به عنوان مركز هزينه استفاده شود شامل موارد زير مي باشد:

   - مراكز هزينه قسمت هاي سازماني:

 بخش اداري

بخش فروش

بخش امور مالي و ...

  -  مراكز هزينه دواير توليدي

ايستگاه مونتاژ

ايستگاه رنگ و ...

 

پروژه: سازمان يا كسب و كاري است كه در كليت كار خود پروژه هايي را در جريان دارد و نياز است عملكرد پروژه چه به لحاظ درآمدي و بدهكاري و بستانكاري و چه به لحاظ هزينه اي تفكيك شود از قابليت كنترل پروژه استفاده مي كند.  براي مثال: شركت هاي ساختمان سازي كه هر پروژه ساختماني معادل يك تفصيلي از نوع پروژه تعريف مي شود.

بنابراين يك حساب تفصيلي براي هر پروژه ايجاد شده و از آغاز پروژه تا اتمام پروژه در كليه معين هاي مرتبط با عملكرد پروژه ها اسناد مالي به تفكيك پروژه ها در آن سرفصل هاي نگهداري و گزارش دهي مي گردد.

تعدادي از حساب هايي كه مي تواند به عنوان پروژه استفاده شود شامل موارد زير مي باشد:

- پروژه هاي ساختماني

- برج 10 طبقه تهران

- پروژه شماره 1 اصفهان

- پروژه هاي واردات كالا

- پروفرما شماره 1واردات 1000 تن فولاد

- پروفرما شماره 2 واردات 200 عدد سرور

تفصيلي شناور اصطلاحاً از سطح چهارم حساب ها و مركز هزينه سطح پنجم حساب ها و پروژه سطح ششم حساب ها شناخته مي شود.

به طور كلي تفاوت عمده اين سه مفهوم در كاربرد آن ها است و سطح پروژه و مركز هزينه بيشتر براي شركت هاي بزرگتر و خصوصاً شركت هاي توليدي و خدماتي كاربرد دارد.