بين دو سال مالي قبل از نهايي شدن اسناد سال قبل چگونه افتتاحيه موقت داشته باشم؟

 جهت انتقال مانده ي حساب ها به سال مالي بعد مي توان يك سند افتتاحيه دستي يا موقت ثبت نمود.

جهت ايجاد دستي افتتاحيه حسابداري در نرم افزار قياس مي توانيد در صفحه اصلي سيستم، در منوي حسابداري، فرم سند دستي افتتاحيه را انتخاب نمائيد تا با آن بتوانيد افتتاحيه را ثبت نمائيد.


پس از ورود به ثبت سند افتتاحيه مانند سند عادي حساب هايي كه داراي مانده در ابتداي سال مالي مي باشند را انتخاب كرده و با توجه آن مبلغ بدهكار/بستانكار آن را وارد نمائيد. سپس با حساب هاي انتظامي/افتتاحيه اختتاميه/ افتتاحيه تراز نموده و ثبت نمائيد.