جهت ورود اطلاعات پايه در نرم افزار قياس مي توان از طريق تكميل فايل نمونه با فرمت اكسل(csv) كه توسط همان فرم در اختيار كاربر قرار مي گيرد، اقدام نمائيد.

* مثال: ورود اطلاعات كالا از فايل:

در صفحه ي اصلي در منوي انبار ، وارد فرم تعريف كالا شويد.


سپس از قسمت ورود اطلاعات از فايل ابتدا يك فايل نمونه از نرم افزار دريافت و ذخيره نمائيد. دراين فايل اطلاعات مربوط به كالا كه براي ورود اطلاعات در نرم افزار مورد نياز مي باشد را نمايش مي دهد.