ورود اطلاعات پايه از فايل اكسل در ابتداي دوره چگونه است؟

جهت ورود اطلاعات پايه در نرم افزار قياس مي توان از طريق تكميل فايل نمونه با فرمت اكسل(csv) كه توسط همان فرم در اختيار كاربر قرار مي گيرد، اقدام نمائيد.

* مثال: ورود اطلاعات كالا از فايل:

در صفحه ي اصلي در منوي انبار ، وارد فرم تعريف كالا شويد.


سپس از قسمت ورود اطلاعات از فايل ابتدا يك فايل نمونه از نرم افزار دريافت و ذخيره نمائيد. دراين فايل اطلاعات مربوط به كالا كه براي ورود اطلاعات در نرم افزار مورد نياز مي باشد را نمايش مي دهد.