قانون ارزش افزوده چه اطلاعاتي درباره اشخاص و طرف هاي تجاري لازم مي خواهد؟

براي ارائه ي ماليات ارزش افزوده واحدهاي بازرگاني، اطلاعاتي از خريدار و فروشنده الزامي مي باشد كه در هنگام تهيه خروجي گزارش فصلي از نرم افزار قياس پلاس (صورت معاملات فصلي) مورد نياز مي باشد.

اين اطلاعات شامل :

  • مشخصات كامل شخص حقيقي با حقوقي
  • كد اقتصادي
  • شماره ثبت شركت
  • آدرس كامل

 

اين اطلاعات در قسمت طرف حساب ها  در نرم افزار وارد مي شود. علاوه بر آن هنگام تهيه ي فاكتور با فرمت استاندارد داراي قيد مي شود.در نرم افزار قياس+ زماني كه از قسمت گزارشات فصلي اقدام به تهيه خروجي صورت معاملات فصلي نمائيد از طريق دكمه ي كنترل ركوردها نيز مي توان موارد مورد نياز را بررسي و در صورتي كه نياز به اصلاح داشته باشند، اطلاعات اشخاص را ويرايش نمائيد.