چگونه قيمت تمام شده خريد جريان واردات كالا را با نرم افزار قياس+ محاسبه كنم؟

در جريان خريد كالا از خارج از كشور با توجه به طول زمان و مراحلي كه طي مي كند امكان محاسبه راحت قيمت خريد وجود ندارد و قيمت خريد كالا ممكن است ماه ها بعد حتي پس از ورود كالا به انبار مشخص شود.

مأموريت كنترل و ثبت اين جريان و محاسبه قيمت نهايي كالاي خريداري شده در نرم افزار قياس بر عهده نرم افزار خريد خارجي است و در صورت داشتن اين ماژول نرم افزاري، شما به راحتي قادر به ثبت و انجام اين محاسبات عطف قابليت هاي اين سيستم خواهيد بود. چنانچه اين ماژول را نداريد نيز راهكار تركيبي از سيستم خزانه و انبار و حسابداري مي تواند نياز كسب و كار شما را جواب گو باشد. بديهي است به دليل عدم وجود زير سيستم خريد خارجي بخشي از محاسبات بايد دستي انجام شده و سند حسابداري دستي ثبت گردد.

جهت ثبت جريان خريد خارجي كارهاي ذيل را به ترتيب انجام دهيد.

  • در بخش تعريف پروژه هاي فرم حساب هاي تفصيل سيستم حسابداري يك گروه تفصيل با عنوان خريد هاي خارجي ايجاد كرده و بابت هر پرونده خريد خارجي يك حساب تفصيل ذيل اين گروه ايجاد كنيد. نام حساب تفصيل مي تواند شماره پرونده يا شماره پروفرما يا نام كالاي وارداتي و ... باشد.
  • در فرم حساب هاي سيستم حسابداري ذيل سرفصل دارايي هاي جاري و در كنار حساب موجودي كالا حساب كل هزينه هاي خريد خارجي را ايجاد و به عنوان حساب معين انواع هزينه هاي خريد خارجي شبيه هزينه ترخيص و هزينه بيمه و هزينه حمل و ... را ذيل اين حساب كل تعريف كنيد. همه اين حساب هاي معين از سطح پروژه به گروه تفصيل ايجاد شده به عنوان خريدهاي خارجي بايد لينك شوند.


  • در سيستم خزانه در قسمت تعريف انواع هزينه تمام معين هاي تعريف شده در بند 2 را به عنوان انواع هزينه ها تعريف و ايجاد كنيد. از اين پس هر گونه هزينه بابت هر يك از پروژه هاي واردات كالا را در سيستم خزانه با عنوان پرداخت هزينه و به نام اين هزينه ها ثبت خواهيم كرد و سيستم موقع ثبت هزينه از كاربر كد پروژه واردات را گرفته و سند مالي را بر آن اساس خواهد زد.


 

  • هر يك از پروژه هاي واردات را در بخش اشخاص به عنوان يك طرف حساب صوري معرفي و ايجاد كنيد و هر گونه رسيد كالا از محل واردات را به اسم اين طرف حساب در انبارها بدون ريال و به شكل تعدادي رسيد نمائيد.
  • بديهي است يك پرونده ممكن است به دفعات رسيد كالا داشته باشد. پس از رسيد تعدادي كالا واحد فروش هم مي تواند با فاكتور هاي فروش و قيمت فروش جداگانه اقدام به فروش محصولات كند.

  • در بخش انواع سند سيستم انبار يك نوع رسيد انبار خريد از تداركات خارجي را ايجاد نمائيد و حساب موجودي كالاي آن را مثل بقيه رسيدها به موجودي كالا و حساب طرف مقابل موجودي آن را به كالاي در راه منتسب مي كنيم. چون حساب كالاي در راه از سطح 6 لينك پروژه را دارد. سيستم موقع صدور سند مالي پروژه مربوطه را اتوماتيك تشخيص و سند خواهد زد.

  • در صورت نياز به ثبت ريال علي الحساب براي ورود كالا و صلاح ديد مدير مالي مجموعه مي توانيد رسيد هاي كالا را با قيمت پيش بيني شده علي الحساب ثبت كنيد تا حساب موجودي كالاي در راه بر مبناي همين عدد علي الحساب گردش داشته باشد. اين حساب كنار همان انواع هزينه هاي معين هاي زير مجموعه حساب كل هزينه هاي خريد خارجي مي باشد.

  • در تمام مدت جريان خريد كالا چنانچه در فرم مرور تركيبي حساب ها از سطح پروژه هر يك از پرونده هاي خريد خارجي را ريز معين گزارش گيري كنيد جمع هزينه هاي انجام شده تا كنون را خواهيد داشت.

  • محاسبه قيمت تمام شده خريد كالا به عنوان آخرين قدم بايد انجام گيرد. براي اين كار پس از پايان پرونده واردات يك كالا در قالب يك سند حسابداري دستي با عنوان جذب هزينه هاي خريد خارجي همه هزينه هاي انجام شده در معين انواع هزينه هاي خريد خارجي را به شكل عدد برعكس مانده حساب سند زده و طرف مقابل آن ها را در حساب معين كالاي در راه همان حساب كل منتقل مي كنيم. پس از ثبت اين سند سرجمع هزينه هاي انجام شده براي هر پروژه واردات در معين كالاي در راه وجود خواهد داشت. ممكن است براي برخي كسب و كارها ريز انواع هزينه هاي خريد خارجي مهم نباشد كه در اين صورت فقط با يك حساب هزينه اي كالاي در راه به ريز پروژه سند ثبت مي شود و نيازي به اين سند جذب هزينه نمي باشد.

  • سرجمع هزينه هاي انجام شده براي هر پرونده خريد خارجي بسته شده را از مانده معين كالاي در راه مشاهده و با تقسيم بر تعداد كالا في نهايي را دستي محاسبه كنيد. سپس اين عدد في را بر روي تمام اسناد ورود كالاي اين پرونده ثبت كنيد و سند انبار آن را به شكل ثبت بستانكار تأييد كنيد. سند مالي ثبت شده باعث بسته شدن حساب كالاي در راه و انتقال مبلغ آن به موجودي كالا مي شود و چنانچه محاسبات في شما صحيح باشد انتهاي حساب كالاي در راه براي اين پرونده صفر خواهد شد. چنانچه سيستم تداركات خارجي وجود داشته باشد سند مرحله 7 و محاسبات مرحله 8 اتوماتيك است.