در جريان خريد كالا از خارج از كشور با توجه به طول زمان و مراحلي كه طي مي كند امكان محاسبه راحت قيمت خريد وجود ندارد و قيمت خريد كالا ممكن است ماه ها بعد حتي پس از ورود كالا به انبار مشخص شود.

مأموريت كنترل و ثبت اين جريان و محاسبه قيمت نهايي كالاي خريداري شده در نرم افزار قياس بر عهده نرم افزار خريد خارجي است و در صورت داشتن اين ماژول نرم افزاري، شما به راحتي قادر به ثبت و انجام اين محاسبات عطف قابليت هاي اين سيستم خواهيد بود. چنانچه اين ماژول را نداريد نيز راهكار تركيبي از سيستم خزانه و انبار و حسابداري مي تواند نياز كسب و كار شما را جواب گو باشد. بديهي است به دليل عدم وجود زير سيستم خريد خارجي بخشي از محاسبات بايد دستي انجام شده و سند حسابداري دستي ثبت گردد.

جهت ثبت جريان خريد خارجي كارهاي ذيل را به ترتيب انجام دهيد.