نرم افزار قياس+ پرينت بر روي چك چه بانك هايي را پشتيباني مي كند؟

در گذشته هر بانك فرمت دسته چك مخصوص به خود را داشت. در حال حاضر بعد از پياده سازي سامانه صياد (صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك) فرمت دسته چك تمام بانك ها (اعم از بانك هاي دولتي و خصوصي) يكسان شده است.

 در نرم افزار قياس+ از فرمت تمامي دسته چك هايي كه در گذشته مورد استفاده بوده است و همچنين از فرمت جديد دسته چك مي توان چاپ گرفت؛ در صورتي كه از قبل فرمت آن دسته چك در سيستم معرفي و گزارش مربوط به آن طراحي شده باشد.