چگونه مي توان سند افتتاحيه انبار ثبت نمود؟

­

براي ثبت سند افتتاحيه­ ي كالاها در انبار، پس از تعريف كالاها در نرم افزار براي موجودي اول دوره كالاها بايد سند موجودي اول دوره را ثبت نمائيد.

 

مسير دسترسي به فرم:

صفحه اصلي منوي انبار  افتتاحيه انبار افتتاحيه كالاي انبار

جهت ثبت افتتاحيه كالاي انبار ابتدا تاريخ سند افتتاحيه را مشخص نمائيد. در اين فرم تمامي كالاهاي تعريف شده در نرم افزار نمايش داده مي شوند. علاوه بر آن با توجه به انتخاب انبار مورد نظر موجودي فعلي كالا در انبار به همراه آخرين في فروش اعلام شده­­ ي آن كالا قابل مشاهده مي باشد. در اين فرم مي توانيد موجودي و في مربوط به كالا را تغيير دهيد و در پايان با كليك بر روي گزينه ­ي"ثبت سند" افتتاحيه­ ي كالاهاي انبار را ثبت نمائيد. 

نكته: در اين بخش تمامي كالاهاي تعريف شده در فرم تعريف كالا قابل نمايش هستند. در صورتي كه در دوره مالي گذشته سند موجودي پايان دوره يا اختتاميه ثبت كرده باشيد؛ مي توانيد از طريق گزينه ­ي"انتقال موجودي از سال قبل" مانده­ي تعدادي انبارها را در اين فرم انتقال داده و ثبت نمائيد.


نكته: در صورتي كه براي بار اول از نرم افزار براي ثبت سند افتتاحيه انبار اقدام مي نمائيد، تمامي كالاها با موجودي صفر در اين بخش نمايش داده مي شوند و كاربر مي تواند به آن كالا موجودي و في مد نظر جهت ثبت در سند افتتاحيه كالاها را بدهد.

نكته: حذف و ويرايش سند افتتاحيه كالاها نيز توسط همين فرم صورت مي گيرد و از فرم مديريت اسناد انبار در زير سيستم انبار قابل تغيير نمي باشد.