چگونه از معين هاي يك مركز هزينه به تفكيك گزارش تهيه كنيم؟

فرم مرور تركيبي در نرم افزار قياس+ اين امكان را به شما ميدهد كه در هر سطحي گزارش بگيريد و روي هر سحطحي كه تمايل داريد برا اساس گروه، كل، معين، سطح چهار، مركز هزينه و مركز پروژه ريز شويد. گردش حساب يا گزارش تهيه نمائيد.

ابتدا از زيرسيستم "حسابداري" وارد فرم  " مرور تركيبي" شويد.

800

سپس سطح را روي "مركز هزينه"  قرار دهيد.