تفاوت تفصيلي با حساب اشخاص

در صورتي كه حساب تفصيلي را از فرم تعريف تفصيل ها در منوي حسابداري ايجاد نموده باشيد فقط در هنگام ثبت سند حسابداري دستي مي توانيد آن را در فيلد حساب تفصيل مشاهده و مورد استفاده قرار دهيد.

در ساير زير سيستم ها اسناد حسابداري بصورت اتوماتيك ثبت مي گردد لذا براي ثبت سند ابتدا بايد حساب اشخاص را از منوي تعاريف عمومي ايجاد نماييد.

ايجاد اشخاص:

ابتدا از فرم تعاريف عمومي / اشخاص / برروي گزينه "جديد" كليك نمائيد.

اطلاعات درخواستي را تكميل نماييد. توجه داشته باشيد قبل از تعريف اشخاص بايد گروههاي تفضيل مورد نظر خود را در حسابداري تعريف نموده باشيد. پس از تاييد براي شخص مورد نظر در گروه تفصيل تعيين شده،  تفصيل ايجاد مي شود و مي توان در همه زير سيستم هاي موجود در نرم افزار سند ثبت نمود.

ايجاد از تفصيل موجود:

در صورتي كه در زير سيستم حسابداري تفصيل تعريف شده باشد،  براي انجام عمليات در ساير زير سيستم هاي موجود در نرم افزار براي همان تفصيل نياز است از قسمت تعريف اشخاص برروي گزينه "ايجاد از تفصيل موجود" كليك نموده و براي تفصيل مورد نظر شخص نيز تعريف نمود.