چگونه مي توان تسويه فاكتور خريد را از حساب شخص ديگري انجام داد؟(براي مثال از حساب تنخواه)

بعنوان مثال، شخص تنخواه دار كالايي را خريداري نموده و در هنگام ثبت فاكتور خريد آن در نرم افزار ميخواهيد هزينه خريد آن كالا را با حساب تنخواه دار تسويه نمائيد.

جهت اجراي مثال ذكر شده در نرم افزار قياس+ ابتدا در زيرسيستم دريافت/پرداخت وارد فرم حسابهاي بدهكاري شويد.

سپس برروي گزينه "جديد" كليك نمائيد. مطابق تصوير، حسابي باانتخاب حساب معين وجوه نقد و تنخواه گردانها ايجاد نموده و برروي گزينه "ثبت"كليك نمائيد.