پرداخت هزينه با روش چك

 براي خرج چك دريافتي بابت هزينه به شكل زير اقدام نمائيد.

 ابتدا از زير سيستم دريافت پرداخت بر روي "دفتر چك" كليك نمائيد.

 

در فرم باز شده كليد "نوع چك" را بر روي "دريافتي" قرار دهيد تا چكهاي نزد صندوق نمايش داده شود.(1)

   بر روي تب نزد صندوق كليك نمائيد.(2) سپس چك مورد نظر خود را از ليست نمايش داده شده انتخاب نمائيد.(3)

با كليك بر روي گزينه "عمليات چك" ، "خرج چك بابت هزينه" را انتخاب نمائيد.(4)


در ادامه ي عمليات خرج چك در فرم باز شده ابتدا تاريخ را وارد نموده.(1) سپس در قسمت عامل هزينه  نوع هزينه خود را انتخاب نمائيد.(2)(براي تعريف هزينه ها در زيرسيستم دريافت و پرداخت بر روي گزينه "حسابهاي بدهكاري" كليك نموده و هزينه ها را يك به يك تعريف نماييد)و  در صورتي كه حساب معين شما با مركز هزينه و پروژه در ارتباط باشد، آن را انتخاب نمائيد.(3) سپس در صورت تمايل  توضيحات سند را وارد نمائيد.(4)و  در پايان برروي گزينه ي " تاييد" كليك نمائيد.


 

جهت مشاهده ي گردش چك در فرم دفتر چك با كليك بر روي تب "خرج شده" مي توانيد چك خرج شده خود بابت هزينه را جستجو كنيد.(1) سپس بر روي چك مورد نظر كليك نمائيد.(2) و در قسمت " اطلاعات گردش چك " مي توانيد گردش چك خرج شده را ببينيد.(3)

 


جهت مشاهده ي سند حسابداري خرج چك در زير سيستم "حسابداري" وارد "مديريت اسناد حسابداري" شويد و سند حسابداري ثبت شده را مشاهده نمائيد.(1)