بستن حسابهاي موقت

جهت بستن حساب هاي موقت مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد:

ابتدا از زير سيستم حسابداري برروي "عمليات پايان سال" كليك نمائيد.


سپس در فرم باز شده زبانه ي "بستن حساب هاي موقت" را انتخاب نمائيد.(1)

 در قسمت " شماره حساب عملكرد ساليانه" حساب مورد نظر خود را انتخاب نمائيد.(بطور مثال حساب سود و زيان انباشته) (2) سپس تاريخ سند را وارد نموده (3)و از قسمت عمليات سند گزينه ي" محاسبه سند بستن حساب هاي موقت" را انتخاب نمائيد.(4)  در صفحه ي باز شده ليست تمامي حساب هاي موقت مانده دار را مشاهده مي نمائيد. براي انتخاب همه حسابها كليد "تاييد همه"(1) و در صورت تمايل به بستن تعداد مشخصي از حسابها به انتخاب خود*، كليد "تاييد انتخاب شده ها" را فشار دهيد.(2) و در فرم باز شده كلمه "بله" را فشار دهيد.

*با فشردن همزمان كليد Ctrl و كليد چپ موس روي سطرهاي مورد نياز مي توانيد آنها را انتخاب نماييد.
  پس از تاييد، ليست آرتيكل هاي انتخاب شده را در فرم مشاهده مي نمائيد. در صورت نياز به ويرايش سند مي توانيد از بخش عمليات سند با انتخاب گزينه ي"انتقال به فرم سند حسابداري" سند موقت خود را ويرايش و ثبت نمائيد. در غير اين صورت در قسمت عمليات سند برروي گزينه ي "ثبت سند بستن حساب هاي موقت" كليك نمائيد.


 پيغام "سند با موفقيت ثبت گرديد" ظاهر ميگردد سپس بر روي "تاييد" كليك نمائيد.