در سيستم حقوق و دستمزد  در زمان تعريف كارمندان در قسمت "مشخصات سازماني" بايد شماره بيمه را بدون دو صفر اول آن وارد نمائيد. (مطابق تصوير)چنانچه شماره بيمه را با دوصفر اول آن وارد نموده باشيد و سپس ديسكت بيمه تهيه و فايل ها را در سايت بيمه بارگذاري نماييد، با خطاي "كدملي و شماره بيمه ي شخص بيمه شده نامعتبر است" مواجه خواهيد شد.

براي حل مشكل ابتدا در قسمت "صورتخلاصه" صورتخلاصه مورد نظر را حذف نموده سپس در قسمت "صدور فيش حقوقي"فيش هاي مربوط به ماه مورد نظر را حذف نماييد. سپسدر قسمت " مشخصات سازماني" در تعريف كارمندان شماره هاي بيمه را مطابق دستورالعمل بالا اصلاح نماييد، مجددا فيش هاي حقوقي را صادر كنيد، صورتخلاصه مورد نظر را تهيه و اقدام به تهيه ديسكت بيمه نماييد. پس از بارگذاري مجدد خطا مورد نظر رفع مي گردد.