انتقال چكهاي افتتاحيه

كاربرد سند افتتاحيه چك ها براي كاربراني است كه براي اولين بار از نرم افزار قياس پلاس استفاده مي كنند و يا ثبت سند افتتاحيه سال جاري خود را بجاي سيستمي به صورت دستي انجام مي دهند.

براي ثبت سند افتتاحيه چك­هاي پرداختي و صدور چكهاي پرداختي براي اولين بار لازم است ابتدا  بانك­هاو صندوق هاي خود را در سيستم تعريف نمائيد.

ايجاد بانك در نرم افزار(براي افتتاحيه چكهاي پرداختي) :

ابتدا از زير سيستم دريافت و پرداخت بر روي "حساب بانكي" كليك نمائيد.در فرم باز شده بصورت زير اقدام نمائيد :

1. ابتدا بر روي گزينه ي"جديد" كليك نمائيد.

2.  بانك خود را از منوي باز شونده انتخاب نمائيد.

3. در اينجا مشخصات حساب بانكي را وارد نمائيد ،بعنوان مثال "ملي جاري 12345698"

4. گروه تفصيل خود را بانكها انتخاب نمائيد(در صورت عدم آشنايي با روش تعريف گروه تفضيلها به راهنكاي مربوطه مراجعه فرماييد) تا بعد از كليك برروي گزينه ي " تاييد "بانك مورد نظر در زير گروه تفصيل بانكها قرار گيرد.

5. براي تعريف تفصيل بانك مي توان از گزينه ي حساب جديد استفاده نمائيد تا به صورت اتو ماتيك يك حساب تفصيل جديد ساخته شود يا در صورتي كه حساب تفصيل هاي بانك خود را قبلا تعريف كرده ايد آن را انتخاب نماييد

6. براي تعريف معين نقدي با توجه به نوع حساب معين نقدي كه در سر فصل حسابها در نرم افزار تعريف نموده ايد، آن حساب را انتخاب نمائيد. (مي توانيد حساب معين نقد و تنخواه گردانها را انتخاب نماييد.)

7. سپس معين چكهاي پرداختني، معين چكهاي در جريان وصول و معين اسناد تضميني را انتخاب نموده و در پايان بر روي گزينه ي " تاييد" كليك نمائيد.ايجاد صندوق در نرم افزار :

براي ثبت سند افتتاحيه(چك­هاي دريافتي) و دريافت چك لازم است صندوق خود را در سيستم تعريف نمائيد.

  ابتدا از زير سيستم دريافت و پرداخت بر روي تعريف صندوق كليك نمائيد.در فرم باز شده بصورت زير اقدام نمائيد :

1. بر روي دكمه جديد كليك نموده و سپس نام صندوق خود را وارد نمائيد.

2. گروه تفصيل را با توجه به گروه تعريف شده در تفصيلي شناور انتخاب نمائيد.(مي توان گروه تفصيل را حساب صندوق را انتخاب نمود)

3. در اين قسمت مي توان  تفصيل صندوق را روي حساب جديد قرار داد تا به صورت اتوماتيك يك حساب تفصيل جديد ساخته شود يا در صورتي كه قبلا تفصيل مورد نظر را تعريف كرده ايد همان حساب را انتخاب كنيد.

4. معين نقدي را با توجه به نوع حساب معين نقدي كه در سر فصل حسابها در نرم افزار تعريف نموده ايد ، آن حساب را انتخاب نمائيد.

5. معين چكهاي نزد صندوق را با توجه به نوع حساب معين چكهاي نزد صندوق كه در سر فصل حسابها در نرم افزار تعريف نموده ايد، انتخاب نمائيد( مي توان حساب اسناد نزد صندوق را انتخاب نمود)

6. در اين بخش تعيين نمائيدكه كدام كاربر به صندوق دسترسي داشته باشد.توجه داشته باشيد كه كاربر "مدير سيستم" به تمامي صندوق ها دسترسي خواهد داشت.

 در انتها بر روي گزينه ي " تاييد" كليك نمائيد، سپس صندوق به ليست صندوق ها در سمت چپ تصوير اضافه مي گردد.انتقال چكهاي افتتاحيه :

   1. ابتدا با كليك بر روي چرخ دنده وارد تنظيمات نرم افزار شويد.  2.  بر روي سند افتتاحيه كليك نمائيد

3. در فرم باز شده بر روي سربرگ  افتتاحيه چك ها كليك نمائيد.

.


4. ابتدا بر روي گزينه ي" جديد" كليك نمائيد سپس سربرگ چك هاي نزد صندوق را انتخاب نماييد و اطلاعات چك دريافتي خود را وارد كنيد، براي تعريف بانك بر روي علامت + كليك كرده و در فرم باز شده بانك مورد نظر را اتخاب و در صورت نياز تعريف نمائيد.

5. بعد از وارد نمودن فيلدهاي مورد نظر با كليك بر روي" اضافه به ليست" چك هاي خود را به ليست سمت چپ اضافه نموده و در انتها با كليك برروي گزينه ي " ثبت" سند چك هاي دريافتي را ثبت نمائيد.6. براي چك هاي پرداختني بر روي گزينه ي" جديد" كليك نموده سپس سربرگ چك هاي پرداختني را انتخاب نماييد.

7. با توجه به دسته چك هاي تعريف شده از زير سيتم دريافت و پرداخت كه قبلا تعريف نموده ايد فيلدهاي مورد نظر را تكميل كرده و با كليك بر روي گزينه ي" اضافه به ليست" تك تك چكها را به ليست اضافه نموده و در انتها با كليك بر روي گزينه ي" ثبت" چكهاي خود را ثبت نمائيد.