ايجاد ديتابيس (شركت جديد)

ايجاد ديتابيس (شركت جديد) :

  1. ابتدا با كليك بر روي چرخ دنده وارد تنظيمات نرم افزار شويد.  1. بر روي تنظيمات بانك اطلاعاتي كليك نمائيد.
  2. بروري دكمه جديد كليك نماييد.

  1. نام شركت جديد خود را وارد نمائيد.


  1. نحوه ساخت پايگاه داده:

در اينجا ميتوانيد با انتخاب "ساخت پايگاه داده از روي فايل پشتيبان" با دادن مسير فايل بك آپ خود را برگردانيد.

ويا با انتخاب "كپي از ديتابيس جاري" يك شركت جديد (ديتابيس جديد) همانند شركت فعلي خود ايجاد نمائيد.

 

  1. مسير فايل بازخواني :

در اينجا مي توانيد از فايل بك آپ خود استفاده نمائيد و با كليك بر روي پوشه مسير فايل را بدهيد و يا از پرتال قسمت دانلود، بك آپ خام را دانلود كرده و از ان استفاده نمائيد .


  1. در پايان با كليك بر روي تاييد منتظر ساخت شركت جديد بمانيد تا پيام مبني بر موفقيت آميز بودن ساخت شركت جديد را دريافت نمائيد.