نحوه ي ايجاد سند مرجع

سند مرجع چيست ؟

    سند مرجع تركيب اسناد، بدون حذف سند اصلي و بصورت ماهانه ، روزانه يا تاريخ انتخابي و عدم توجه به زير سيستم صادر شده در قالب يك سند با شماره سند مجزا مي باشد. به عبارتي شما مي توان اسنادي كه از زير سيستم هاي متفاوت (خريد و فروش ، انبار، خزانه، حسابداري) در تاريخ هاي مختلف صادر شده است را با هم تركيب نمائيد و بجاي چند سند در نرم افزار يك سند، با شماره سند واحد يا مرجع را در اختيار داشته باشيد.ايجاد سند مرجع :

  1. براي ايجاد سند مرجع از زير سيستم حسابداري وارد مديريت اسناد حسابداري شده و اسناد مورد نظر رابا فشردن كليد چپ Ctrl+click انتخاب كرده و با فشردن دكمه تبديل به قطعي اسناد انتخاب شده را قطعي نمائيد.  1. از تب سمت راست بر روي مديريت اسناد مرجع كليك كرده و در فرم باز شده بر روي ايجاد سند مرجع كليك نمائيد.  1. در فرم باز شده تاريخ سند خود را انتخاب نمائيد:

با انتخاب "تاريخ اولين سند انتخابي" تاريخ اولين سند را مبنا قرار ميدهد و با انتخاب "تاريخ آخرين سند انتخابي" تاريخ آخرين سند مبناي تاريخ سند مرجع قرار مي گيرد.

  1. شرح سند خود را وارد نمائيد.
  2. با انتخاب هروز يك سند: اسنادي را كه تاريخ آن در يك روز مي باشد، تجميع مي گردد.
  3. با انتخاب هر ماه يك سند: اسنادي را كه تاريخ آن در بازه يك ماه مي باشد تجميع مي گردد.
  4. با انتخاب، انتخاب شدهاي يك سند : اسناد انتخابي شما باهم تجميع مي گردد.

 

نكته : با تجميع اسناد در مديريت اسناد مرجع اصل سند در مديريت اسناد حسابداري حذف نخواهد شد.