تهيه ي گزارشات مربوط به ليست هاي حقوقي در نرم افزار قياس، چگونه است؟


صورت خلاصه حقوق به معني جمع بندي ليستي از فيش هاي حقوقي براي عمليات آتي آن مانند تأييد و صدور ديسكت بيمه و ديسكت ماليات و ديسكت بانك و... است.

توجه داشته باشيد ممكن است بخواهيم در يك ماه چند بار و هر بار با يك سري از فيش هاي حقوقي عمليات پرداخت يا بيمه و... را انجام دهيم. 

براي تهيه ي ليست حقوقي مطابق تصوير زير ابتدا وارد قسمت ليست حقوقي شويد.


سپس مطابق شكل، دكمه‌ي ليست حقوقي را انتخاب نمائيد.


طبق تصوير نمايش داده شده، از قسمت گزارش، نوع گزارش را "ليست حقوق با فيلدهاي قابل تنظيم" انتخاب نموده و با كليك بر روي پيش نمايش، گزارش مورد نظر خود را تهيه نمائيد.

در قسمت گزارش دو نوع گزارش مشاهده مي كنيد. گزارش اول "ليست حقوق با فيلدهاي قابل تنظيم" شامل فيلدهاي موقت 1 تا 8 در عوامل حقوق هم مي باشد كه استفاده از آن ها به دلخواه حسابدار مي باشد.

گزارش دوم "ليست حقوق A4" مي باشد كه فيلدهاي موقت 1 تا 8 را شامل نمي شود اما بقيه عوامل حقوقي را نشان مي دهد.