معني و كاربرد سند مبنا و مبنا شدن اسناد در سيستم خريد و فروش چيست وچگونه مي توان از روي سند مبنا، سند ديگري صادر كرد؟


در صورتي كه براي نوع سند در هنگام تعريف آن، مبنا تعيين كرده باشيد، هنگام ثبت آن سند دكمه اي همانند تصوير ( انتخاب از فاكتور...) اضافه خواهد شد.


در صورتي كه در سال مالي جاري براي طرف حساب انتخاب شده، فاكتور با استفاده از مبنا ثبت شده باشد، با كليك بر روي دكمه فوق، صفحه ي انتخاب از فاكتور  باز مي شود كه در كادر سمت راست ليست اسناد ثبت شده براي طرف حساب، و در كادر سمت چپ ريز آرتيكل هاي مربوط به همان سند نمايش داده مي شود.


براي انتخاب كل سند، بر روي آيكن دو فلش كليك نمائيد. در صورتي كه مي خواهيد يك يا چند رديف از فاكتور را انتقال دهيد در كادر سمت چپ بر روي آن قرار گرفته و با كليك بر روي آيكن تك فلش، آن ها را به كادر پاييني منتقل كنيد، سپس دكمه تأئيد را كليك نمائيد.

با اين كار فاكتور مبناي ثبت شده به فرم فعلي منتقل مي شود و مي توانيد با گزينه هاي ثبت و تسويه يا ثبت نقدي، فاكتور خود را نهائي نمائيد.

توجه داشته باشيد در صورتي كه سندي را بر مبناي سند ديگري ثبت كرده باشيد، امكان ويرايش و حذف سند اوليه وجود نخواهد داشت و براي اعمال هرگونه تغييري ابتدا بايد سند ثانويه را حذف و در صورت نياز مجدداً ثبت نمائيد.