قواعد انبار گرداني و شمارش تگ در انبارگرداني چيست و چگونه صورت مي گيرد؟

موضوع شمارش تگ بخشي از روند انبار گرداني است كه در  اين جريان سعي مي شود مغايرت بين موجودي فيزيكي يا واقعيت انبار ها با موجودي اعلام شده در نرم افزار مشخص شود.

كليات روند كار بدين شكل است:

-   ابتدا براي هر كالا در هر انبار برگه اي به نام تگ شمارش انبار صادر مي شود؛

-  اين برگه ها پرينت شده و به انبار دار يا شخص ثالث داده مي شود تا مقدار واقعي كالا را شمارش كرده و روي تگ بنويسد- به دلايل كنترل داخلي مقدار موجودي اعلامي نرم افزار روي برگه ها نوشته نشده و انبار دار بايد واقعيت موجودي را به شكل چشمي شمارش و روي برگه بنويسيد؛

-  مقادير شمارش شده از طريق برگه هاي تگ به عنوان شمارش اول در نرم افزار وارد مي شود؛

-  نرم افزار مغايرت هاي شمارش شده با ميزان ثبت شده در نرم افزار را به عنوان شمارش دوم دوباره تگ مجدد صادر مي كند؛

-  تگ هاي شمارش دوم دوباره در انبار ها مانند تگ شمارش اول شمارششده و درج مي شوند؛

-  مقادير تگ هاي شمارش دوم هم در نرم افزار وارد مي شود؛

-  نرم افزار بر مبناي اين اطلاعات مقدار مغايرت بين موجودي نرم افزار و واقعيت را محاسبه و اصطلاحاً سند كسري و اضافي انبار را صادر مي كند به نحوي كه موجودي ثبت شده در انبار با موجودي شمارش شده واقعي برابر گردد.

براي شمارش تگ ابتدا روي گزينه انبار گرداني از زير سيستم انبار كليك شود.


در فرم باز شده زيرمي توان دوره جديد براي شمارش كالاتعريف نمود.

.

در فرم باز شده بايد مراحل زير به ترتيب انجام گيرد

1. تعريف دوره: در اين قسمت عنوان دوره، انباري كه قرار است شمارش انجام شود، مسئول شمارش انبار و تاريخ شمارش انتخاب مي شود.

2. بخش دوم به دو جدول ليست كالا ها و ليست كالا هاي انتخاب شده تقسيم شده است؛ كه مي توان از كالا هايي كه در انبار اعتبار دارد را از طريق عملگرهاي مربوطه (به صورت تكي و گروهي ) به جدول "ليست كالاهاي انتخاب شده" انتقال داده و در انتها روي دكمه تائيد (3) كليك شود.

بعد از تعريف دوره، در قسمت انبار روي گزينه شمارش تگ كليك ، تا فرم زير باز شود:

.

در فرم بالا اطلاعات دوره شمارش، نوبت شمارش، تاريخ شمارش را تكميل سپس تعداد كالاها ي شمارش شده در ستون مربوطه وارد گردد.

در انتها جهت ذخيره اطلاعات كالاهاي شمارش شده روي آيكن (ثبت) كليك شود.

بعد از ثبت شمارش دوم اگر در انبار شمارش شده كسري يا اضافي وجود داشت بايد طبق تصوير زير درفرم انبار گرداني نسبت به ثبت صدور سند كسر و اضافه اقدام نمود

توضيح اينكه در صورتي سند كسر انبار ثبت مي شود كه موجودي كالاها در انبار شمارش شده كمتر از گزارش موجودي نرم افزار باشد.


1. دوره شمارش شده را انتخاب نمائيد.

2. روي آيكن "صدور سند كسر" كليك نماييد تا فرم زير باز شود.

1. اطلاعيه اوليه سند انبار كسر را وارد نمائيد. (دقت داشته باشيد انبار شمارش شده قابل ويرايش نمي باشد)

2. ليست كالاها به همراه مقدار كسر نمايش داده مي شود.

3. براي ثبت سند كسر انبار روي گزينه ثبت كليك نمائيد.

صدور سند اضافه: در صورتي سند اضافه انبار ثبت مي شود كه موجودي كالاها در انبار شمارش شده بيشتر از موجودي نرم افزار باشد.

صدور سند اضافه: در صورتي سند اضافه انبار ثبت مي شود كه موجودي كالاها در انبار شمارش شده بيشتر از موجودي نرم افزار باشد.

براي ثبت سند اضافه انبار دوره شمارش شده را انتخاب كرده و روي آيكن "صدور سند اضافه" كليك نمائيد تا فرم زير باز شود:1. اطلاعيه اوليه سند انبار كسر را وارد نمائيد. (دقت داشته باشيد انبار شمارش شده قابل ويرايش نمي باشد)

2. ليست كالاها به همراه مقدار اضافه نمايش داده مي شود. توجه داشته باشيد كه در صدور سند اضافه مي توان مبلغ هر كالا      

    را نيز وارد كرد.

3. بعد از تكميل اطلاعات روي گزينه ثبت (ثبت با تسويه) كليك نمائيد.