علت خطاي عدم تعيين حساب ارزش افزوده در هنگام ثبت فاكتور خريد يا فروش و پيغام هاي خطا آن چيست؟


عدم تعيين حساب هاي مرتبط با مبلغ ارزش افزوده يا ارتباطات آن علت خطاي عدم تعيين حساب ارزش افزوده در هنگام ثبت فاكتور خريد يا فروش و پيغام هاي خطا آن مي باشد.

معين ماليات و عوارض خريد و فروش در قسمت تخصيص حساب هاي پيش فرض در تنظيمات سيستم مشخص مي شود. در صورتي كه اين فيلد خالي باشد، امكان ثبت سند وجود ندارد و با خطاي زير مواجه خواهيد شد:                                                                                                            

 

راه حل:

در فرم تخصيص حساب هاي پيش فرض بر روي آيكن چرخ دنده در گوشه بالايي نرم افزار كليك كرده و قسمت حسابداري را انتخاب نمائيد.

                                                                                                                                                                   

نكته: چنانچه حساب هاي معين معرفي شده به عنوان حساب ارزش افزوده در فرم ذيل داراي ارتباطات سطح 4 يا 5 يا 6 نباشد، سند شما ثبت مي شود ولي اگر اين ارتباطات وجود داشته باشد لازم است عطف به نحوه ارتباط تعيين شده در حساب معين مترادف آن به عنوان مركز فروش يا  طرف حساب دوم در سند خريد و فروش آمده باشد.

سيستم اين ارتباط را به صورت خودكار تشخيص داده و روي سند ارسالي قرار مي دهد.

لازم به ذكر است معمولا حساب ارزش افزوده ارتباطي با معين هاي سطح 4 و 5و 6 ندارد ولي كاربرد اين قابليت مثلا براي زماني است كه شما بخواهيد مبالغ ارزش افزوده به تفكيك شعبات يا مراكز فروش شما يا به تفكيك خاصي كه  مد نظر واحد مالي است (طرف حساب دوم) ثبت شود. كه در اين صورت انتخاب طرف حساب دوم يا مركز فروش اجباري خواهد بود.

اگر حسابي كه در قسمت معين ماليات و عوارض خريد و فروش تعيين مي كنيد به گروه تفضيل يا مراكز هزينه و پروژه ارتباط داشته باشد، مي بايست هنگام ثبت سند در قسمت طرف حساب دوم يا مراكز خريد و فروش ارتباط را با حساب مورد نظر برقرار كنيد وگرنه امكان ثبت وجود نخواهد داشت.

براي استفاده از طرف حساب دوم، مي بايست تفضيل يا مراكز هزينه و پروژه را به صورت يك طرف حساب در فرم مربوطه تعريف نمائيد و سپس در فرم فاكتور طرف حساب تعريف شده را انتخاب كنيد.

براي استفاده از مراكز خريد و فروش، در فرم مربوطه مركز خريد يا فروش را تعريف نمائيد و ارتباط آن را با تفضيل و يا مركز هزينه و پروژه برقرار كنيد. سپس مي توان در فرم فاكتور مركز را انتخاب نمائيد. توجه داشته باشيد هنگام تعريف مراكز خريد و فروش تيكي وجود دارد كه تعيين مي كند آن مركز در فرم فاكتور خريد فعال باشد يا فروش و يا هردو.